Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Lublińcu

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta im. św. Rafała Kalinowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 42-700 Lubliniec, dr Emila Cyrana 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343564193 , fax. 343564193
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta im. św. Rafała Kalinowskiego
  dr Emila Cyrana 10
  42-700 Lubliniec, woj. śląskie
  tel. 343564193, fax. 343564193
  REGON: 001270196
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskombatant.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Lublińcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektu Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą w Lublińcu przy ul. dr Emila Cyrana 10 w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385). 2. Usługi dystrybucji są świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucji (TAURON DYSTRYBUCJA), 3. Podstawowe informacje o zamówieniu: a. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną: 2, b. Punkt poboru zamawiającego: 42-700 Lubliniec, ul. dr Emila Cyrana 10, numer ewidencyjny punktów poboru: 1 - nr licznika 13415750, nr PPE: 5903 2242 8300 6543 20, 2 - nr licznika 13415795, nr PPE: 5903 2242 8300 6543 37,c. Całkowita moc umowna [kW]: 120, d. Grupa taryfowa wg OSD: G11, G13, e. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh]: 261, f. Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy: kolejna zmiana, g. Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego: Umowa rezerwowa TAURON SPRZEDAŻh. Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych: Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych,i. Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa: Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik,j. Informacja o płatnikach: Zamawiający jest płatnikiem należności za zużytą energię elektryczną, k. Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z Zamawiającym w ramach tego postępowania: 1. 4. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy ma charakter orientacyjny, służy do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniająnastępujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianieWykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;2.Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianieWykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;3.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianieWykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;4. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów:Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, żezgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczneposiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej wzakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa UrzęduRegulacji Energetyki.4.2 zdolności technicznej:Warunek udziału dotyczący zdolności technicznej zostanie uznany zaspełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat lub jeżeliokres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, należyciewykonuje lub wykonał dostawę lub dostawy energii elektrycznej o łącznejwartości co najmniej 100.000 PLN brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach