Przetargi.pl
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: Zadanie 1. Ul. Georgiusa Agricoli 2 Zadanie 2. Ul. Wolności 410 Zadanie 3. Ul Mochnackiego 2

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Georgiusa Agricoli 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 630 30 91
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
  ul. Georgiusa Agricoli 2
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 630 30 91
  REGON: 243220420
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: Zadanie 1. Ul. Georgiusa Agricoli 2 Zadanie 2. Ul. Wolności 410 Zadanie 3. Ul Mochnackiego 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1:1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie: - Budynek dyrekcji MGW ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze. 2. Stan obecny: budynek 3 kondygnacyjny murowany, dach skośny pokryty papą. Nie posiada obecnie instalacji fotowoltaicznej. Podłączenie do sieci elektroenergetycznej TAURON o napięciu 400 V za pomocą złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na zewnątrz budynku. Obiekt posiada rozdzielnicę główną oraz pod rozdzielnice piętrowe. Obiekt posiada wyłącznik p-poż, oraz sprawną instalacje uziomową. 3. W zakresie przedmiotu zamówienia jest:a. dostawa i montaż inwertera o mocy 30 kWb. instalacja elektryczna po stronie DCc. instalacja elektryczna po stronie ACd. instalacja wyłącznika p-poż wraz wpięciem w ustający układ wyłącznika p-poże. instalacja odgromowa w zakresie niezbędnym dla potrzeb instalacji PVf. dostawa i montaż 44 paneli fotowoltaicznych (wraz z konstrukcją) o mocy min 0,4 kW/ panel o sumarycznej mocy min. 17,6 kWg. wykonanie dokumentacji powykonawczej (w 3-ch egzemplarzach) zawierającej dokumentację z naniesionymi w trakcie budowy zmianami, komplet protokołów prób i pomiarów, karty zatwierdzenia materiałów.Wykonawca powinien tak zorganizować dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, aby umożliwić normalne korzystanie z obiektu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna – załącznik nr 5/1 do SWZ.Zadanie 2:1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie: - Budynek Łaźni Łańcuszkowej ul. Wolności 410, 41-800 Zabrze.2. Stan obecny: budynek jednokondygnacyjny, murowany, dach dwuspadowy ze świetlikiem, pokryty papą. Obiekt posiada sprawną instalacje odgromową i uziomową. Zasianie obiektu w energię elektryczną odbywa się za pomocą złącza kablowo-pomiarowego z dwoma niezależnymi licznikami energii elektrycznej dla zasilania:a. obszaru restauracji (1/3 budynku) posiadającego własną rozdzielnic oraz osobny licznik energii elektrycznej;b. obszar kas biletowych i wystawy (2/3 budynku) posiadających własną rozdzielnice główną osobny licznik energii elektrycznej. Do rozdzielnicy głównej podłączony jest agregat prądotwórczy kogeneracyjny o mocy 15 kW. Obiekt posiada wyłącznik P-poż wyłączający napięcie na całym obiekcie.3. W zakresie przedmiotu zamówienia jest:a. dostawa i montaż inwertera o mocy 5 kW b. dostawa i montaż okablowania pod stronie DCc. dostawa montaż okablowania po stronie ACd. wyłącznik P-poz instalacji fotowoltaicznej wraz wpięciem w obwód istniejącego wyłącznika P-poże. dostawa i montaż inwertera o mocy 20 kW f. instalacja odgromowag. dostawa i montaż 33 paneli fotowoltaicznych (wraz z konstrukcją) o mocy min 0,4 kW/panel i sumarycznej mocy min. 13,2 kW.h. wykonanie dokumentacji powykonawczej (w 3-ch egzemplarzach) zawierającej dokumentację z naniesionymi w trakcie budowy zmianami, komplet protokołów prób i pomiarów, karty zatwierdzenia materiałów. Ponadto:a. Wykonawca ma obowiązek wykonania niezbędnych zgłoszeń do odpowiednich organów państwowych, w szczególności do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego; Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.b. Przez okres realizacji zamówienia, na terenie przyległym prowadzony będzie ruch turystyczny. Obszar realizacji prac należy tak zorganizować, aby zapewnić zwiedzającym stały dostęp do wszystkich obiektów podlegających zwiedzaniu, a jednocześnie zabezpieczyć teren prac przed dostępem osób postronnych.Wykonawca powinien tak zorganizować dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, aby umożliwić normalne korzystanie z obiektu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna – załącznik nr 5/2 do SWZ.Zadanie 3:1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie: - Budynek obsługi ruchu turystycznego ul Mochnackiego 2, 41-800 Zabrze.2. Stan obecny: budynek jednokondygnacyjny, murowany, dach płaski pokryty papą. Na dachu znajdują się urządzenia niezbędne z punktu widzenia funkcjonowania budynku takie jak: kominy, centrale klimatyzacyjne, wywietrzniki itp. Obecnie budynek nie posiada instalacji fotowoltaicznej. Budynek posiada podłączenie do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej o napięciu 400V. Budynek posiada rozdzielnię główną oraz wyłącznik p-poż.3. W zakresie przedmiotu zamówienia jest:a. dostawa i montaż inwertera o mocy 15 kW b. dostawa i montaż okablowania pod stronie DCc. dostawa montaż okablowania po stronie ACd. wyłącznik P-poz wraz wpięciem w obwód istniejącego wyłącznika P-poże. instalacja odgromowaf. dostawa i montaż 31 paneli fotowoltaicznych (wraz z konstrukcją) o mocy min 0,4 kW/panel i sumarycznej mocy min. 12,4 kWg. wykonanie dokumentacji powykonawczej (w 3-ch egzemplarzach) zawierającej dokumentację z naniesionymi w trakcie budowy zmianami, komplet protokołów prób i pomiarów, karty zatwierdzenia materiałów.Przez okres trwania realizacji zamówienia, na terenie przyległym prowadzony będzie ruch turystyczny. Obszar realizacji prac należy tak zorganizować, aby zapewnić zwiedzającym stały dostęp do wszystkich obiektów podlegających zwiedzaniu oraz wydzielić strefy montażu w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna – załącznik nr 5/3 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:zdolności technicznej lub zawodowej – dotyczy Zadania 2:Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. min. 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy:- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności;- oraz, która zgodnie z art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.2022 r., poz. 840), przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach