Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót w ramach zadania realizowanego z Budżetu Obywatelskiego pn. „DŻOŃCIO PARK - Strefa Rekreacji dla psów i ich właścicieli"

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, Smolenia 35
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
  Smolenia 35
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  REGON: 240136989
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót w ramach zadania realizowanego z Budżetu Obywatelskiego pn. „DŻOŃCIO PARK - Strefa Rekreacji dla psów i ich właścicieli"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz realizacja na podstawie tychże dokumentacji robót budowlanych i wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zadania finansowanego z Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego polegającego na stworzeniu strefy rekreacji dla psów i ich właścicieli. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące rodzaje robót:1) opracowanie dokumentacji projektowej budowy i specyfikacji technicznych w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych zgodnie z zamówieniem;2) uzyskanie stosownych do zakresu zadania decyzji i uzgodnień, w tym Decyzji Pozwolenia na Budowę lub Zgłoszenie robót;3) wykonanie map do celów projektowych dla wszystkich zadań objętych niniejszym PFU;4) zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu pod ogrodzony wybieg dla psów o powierzchni około 1000 m2 na działce nr 7319 / 579 przy ul. Tuwima w Bytomiu;5) przygotowanie terenu wraz z niwelacją i formowaniem terenu ok. 200,0 m3 (60,0 m3 do zagospodarowania na miejscu, 140,0 m3 wywóz wraz z utylizacją);6) wycinka istniejących drzew i krzewów (wniosek na wycinkę wraz z inwentaryzacją po stronie Zamawiającego);7) wykonanie nasadzeń zastępczych i roślin ozdobnych oraz żywopłotu pod labirynt ok. 100 mb,8) wykonanie trawników ok. 900 m2,9) zabudowa ogrodzenia ok. 145 mb o wys. 1,60 i 50 mb o wys. 1,20 oraz furtek – 6 szt.10) wykonanie alejek mineralnych ok. 160 m2,11) wykonanie chodników z nawierzchni gruntowej ok. 50,00 m2, ulepszonych kruszywem 60 m2 oraz z kostki betonowej 180 m2;12) ułożenie obrzeży betonowych 520 mb;13) wykonanie oświetlenia solarnego – 6 szt.;14) montaż małej architektury: ławki z oparciem – 8 szt., ławkostół – 1 szt., kosze na zwierzęce odchody – 3 szt., kosze na śmieci z daszkiem – 3 szt., regulamin – 2 szt.;15) montaż urządzeń dla psów: szałas duży, równoważnia duża, drążki do przeskoków z regulacją 5 stopniową, tunel ruchomy, słupki do slalomu, łapa do przeskoków, tuba mała, równoważnia mała;16) tablica pamiątkowa ze stelażem – 1 szt.;17) wykonanie czynności odbiorowych wraz z przygotowaniem dla Zamawiającego kompletu dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej.3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa:1) Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik nr 1.1 do SWZ.2) Rysunki do PFU_wizualizacje stanowiące Załącznik nr 1.2 do SWZ3) Zdjęcia terenu istniejącego stanowiące Załącznik nr 1.3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w następującej wysokości:4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 PLN).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w VELO Bank O/Bytomnr rachunku 28 1560 0013 2010 4657 5000 0037 z dopiskiem "Wadium – DŻOŃCIO PARK - Strefa Rekreacji dla psów i ich właścicieli - DNP.260.13.2023.TP2.RB”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Bytom – Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu;7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.6. W przypadku wniesienia wadium w formie:1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wrazz ofertą.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4. Zdolność techniczna lub zawodowa:Wykonawca musi wykazać, iż4.1 wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedno zadanie/umowę polegające na zagospodarowaniu terenów zieleni o powierzchni 1000 m2 wraz z nasadzeniami drzew i krzewów.4.2 wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie/umowę polegające na budowie co najmniej 6 latarń oświetlenia ulicznego,4.3 dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów,4.4 dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalizacji instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w co najmniej ograniczonym zakresie lub do wykonywania tych samych czynności na podstawie innych uprawnień4.5 dysponuje co najmniej 1 osobą (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów wystarczającym do kierowania robotami budowlano-konstrukcyjnymi4.6 dysponuje co najmniej jedną osobą do kierowania robotami budowlanymiw specjalizacji instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychi elektroenergetycznych w co najmniej ograniczonym zakresie lub do wykonywania tych samych czynności na podstawie innych uprawnień,4.7 dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo ukończenia kursu pilarza-drwala lub udokumentowane doświadczenie przy wycince lub pielęgnacji drzew co najmniej 2 lata,Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku 4.3 i 4.4Uwaga 2: Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku 4.5 i 4.6Uwaga 3: Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku 4.3 i 4.5Uwaga 4: Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku 4.4 i 4.6
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach