Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Szprotawa i jej jednostek organizacyjnych.

Gmina Szprotawa ogłasza przetarg

 • Adres: 67-300 Szprotawa, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683760580 , fax. 683762220
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szprotawa
  Rynek 45
  67-300 Szprotawa, woj. lubuskie
  tel. 683760580, fax. 683762220
  REGON: 97077044500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Szprotawa i jej jednostek organizacyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1Przedmiotem zamówienia jest codzienna całodobowa dostawa energii elektrycznej o napięciu znamionowym sieci 230/400V o częstotliwości 50 Hz, na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Szprotawa w planowanej ilości około 1375040 kWh w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, punkty poboru zgodnie ze szczegółową specyfikacją zawartą w Załączniku nr I.3 do SIWZ. Podane ilości kWh oraz moc w załączniku nr I.1 do SIWZ są ilościami szacunkowymi. Określenie przewidywanego poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości, bez konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w załączniku nr I.1 do SIWZ), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny energii. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę. Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty. 2 Sprzedaż energii elektrycznej realizowana będzie na podstawie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy - Prawo Energetyczne. 3Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 4Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną czynną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy – Prawo Energetyczne. 5Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotu zamówienia. 6Wykonawca musi posiadać aktualne umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. ENEA S.A. umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru Zamawiającego. 7Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr I.3 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. Deklarowane w Załączniku nr I.1 do SIWZ zużycie energii elektrycznej jest wielkością szacunkową i służy wyłącznie do obliczenia ceny oferty. 8Każdy z Zamawiających wspólnie udzielających zamówienia, określonych w Załączniku Nr I.5 do SIWZ podpisze osobną umowę z Wykonawcą, zgodną z projektem stanowiącym Załącznik nr I.4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: -posiadają aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; -posiadają aktualną umowę lub promesę umowy z ENEA SA, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej ENEA SA do punktów poboru Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach