Przetargi.pl
Dostawa czterech samochodów osobowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-231 Zielona Góra, ul. H. Siemiradzkiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-68 4548550, 4548464 , fax. 0-68 4548459
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
  ul. H. Siemiradzkiego 19
  65-231 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0-68 4548550, 4548464, fax. 0-68 4548459
  REGON: 97118360300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgora.pios.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa czterech samochodów osobowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech samochodów osobowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: - Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony wg wzoru załącznik nr 2 do SIWZ; - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) o ile ofertę składa pełnomocnik; - Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 7 SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach