Przetargi.pl
Dostawa sprzętu ICT do szkolnych pracowni przedmiotowych (matematyczna; przyrodnicza; informatyczna)

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-941 Zielona Góra, ul. Francuska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-68 455 77 77 , fax. 0-68 455 77 77
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze
  ul. Francuska 10
  65-941 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0-68 455 77 77, fax. 0-68 455 77 77
  REGON: 97049750600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp18.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu ICT do szkolnych pracowni przedmiotowych (matematyczna; przyrodnicza; informatyczna)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ICT do szkolnych pracowni przedmiotowych (matematyczna; przyrodnicza; informatyczna) do Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze. KODY CPV: 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy 30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów 39160000-1 Meble szkolne 39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części PRACOWNIA MATEMATYCZNA, PRZYRODNICZA komputery stacjonarne 2 szt. zestawy głośników 3 szt. PRACOWNA INFORMATYCZNA rzutniki / projektory multimedialne 3 szt. MATEMATYCZNA, PRZYRODNICZA, INFORMATYCZNA tablice interaktywna 3 szt. tablet dla uczniów 106 szt. PRACOWNIA INFORMATYCZNA komputery 25 szt. urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Oprogramowani Biurowe 25 szt. zestaw klocków edukacyjnych wersja eduk. z oprogramow. 5 szt. zestaw klocków edukacyjnych -pełny pakiet edukacyjny 2 szt. Robot edukacyjny+kolorowa mata 6 szt. oprogramowanie antywirusowe 1 szt. słuchawki 25 szt. oprogramowanie do projektowania graficznego + licencja 2 szt. OprogramowanIe do edytowania i tworzenia materiałów wideo +licencja2 szt. Dostawa obejmuje pierwszą instalację i instruktaż stanowiskowy. 2. Zamówienie nie jest podzielone na części. 3. Przedmiot zamówienia musi spełniać standardy techniczne i inne warunki określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia _ formularzu cenowym - zał. nr 5 do SIWZ. 4. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ. 5. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia. 6. Jeśli w opisach występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30230000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w odpowiedzi na ogłoszenie składa: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ oraz formularz cenowy wg załącznika nr 5 do SIWZ (w przypadku gdy formularz wymaga dołączenia dokumentów na etapie składania ofert- również te dokumenty) b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt VI.1 SIWZ, w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, na podstawie przesłanek określonych w pkt VI.2 i VI.3 SIWZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. d) załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia _ formularzu cenowym - zał. nr 5 do SIWZ. e) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach