Przetargi.pl
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości w budynku i na terenie posesji Filharmonii Zielonogórskiej

Filharmonia Zielonogórska ogłasza przetarg

 • Adres: 65-075 Zielona Góra, pl. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 256 512 , fax. 683 256 513
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filharmonia Zielonogórska
  pl. Powstańców Wielkopolskich 10
  65-075 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 256 512, fax. 683 256 513
  REGON: 27998200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.filharmoniazg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości w budynku i na terenie posesji Filharmonii Zielonogórskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania budynku Filharmonii Zielonogórskiej, w tym m. in. Sali koncertowej, pokoi hotelowych, pokoi biurowych, garderób muzyków, garderób solistów, WC, ciągów komunikacyjnych, hallu wejściowego, pomieszczeń technicznych i magazynowych oraz terenu przynależącej posesji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach