Przetargi.pl
„Dostawa elementów umundurowania leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Międzyrzec w 2019 r.”

Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Międzyrzec ogłasza przetarg

 • Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 714 206 , fax. 833 714 206
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Międzyrzec
  ul. Warszawska 53
  21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 833 714 206, fax. 833 714 206
  REGON: 30011026000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_miedzyrzec
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa elementów umundurowania leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Międzyrzec w 2019 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2019 roku mundurów: wyjściowego, codziennego, terenowego, przedmiotów uzupełniających do munduru leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży ochronnej bhp. 1) Elementy umundurowania winny być wykonane z tkanin i wzorów określonych przez: Zarządzenie nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18.12.2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15.07.2013 roku w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych. Zarządzenie nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych. Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika. Załączniki do Zarządzenia nr 54 Zarządzenie nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika. Załączniki do Zarządzenia nr 44 Zarządzenie nr 16 DGLP z 14 marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. 1)1) Powyższe akty prawne oraz dokumentacja techniczno-technologiczna i dokumentacja fotograficzna są dostępne na stronach internetowych ORW LP w Bedoniu: http://www.bedon.lasy.gov.pl/dokumentacja-techniczno-technologiczna#.XE70vM1CfIU http://www.bedon.lasy.gov.pl/fotograficzna-dokumentacja-sortow-mundurowych#.XE71GM1CfIU 1)2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ . Podane nazwy i składniki materiałów określają minimalne wymagania Zamawiającego co do standardu, właściwości oraz cech technicznych i jakościowych dostarczanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z prawem opcji Zamawiający może zamawiać towary w dowolnej konfiguracji, w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Ilość poszczególnych elementów umundurowania będą realizowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami pracowników nadleśnictwa w ramach wartości zamówienia i przy zastosowaniu cen jednostkowych poszczególnych elementów zamówienia określonych w formularzu cenowym. 2) Odzież ochronna i obuwie bhp powinny odpowiadać wzorcom określonych w Polskich Normach. Szczegółowy opis odzieży bhp zawierają Polskie Normy: - odzież ochronna (ubrania) PN-EN 340:2006; - środki ochrony indywidualnej, obuwie bezpieczne PN-EN ISO 20345:2012; - obuwie ochronne PN-EN ISO 20346:2007/A:2008; - odzież ochronna p. deszczowa PN-EN 343+A1:2008; - odzież ochronna – wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem PN-EN 14058:2007. 2)1) Niezależnie od tego każdy środek ochrony osobistej powinien być odpowiednio oznaczony symbolem CE, który potwierdza spełnienie wymagań uregulowanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r. (Dz. U. z 2005 r., nr 259, poz. 2173), 2)2) Kolorystyka ubrań roboczych/ochronnych powinna nawiązywać do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie wzorów munduru leśnika. 3) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV ): 18000000-9, 18110000-3, 18140000-2, 18200000-1, 18220000-7, 18222200-3, 18223200-0, 18332000-1, 18423000-0, 18424000-7, 18440000-5, 18444111-4, 18800000-7 4) Łączna ilość zamówienia na sorty mundurowe wynosi 4948 pkt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć : wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ; wypełniony kosztorys ofertowy – załącznik nr 3 do SIWZ; dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji, o ile wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum; w tym spółka cywilna określające pełnomocnika (lidera);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach