Przetargi.pl
Remont ogrodzenia terenu szkoły w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, Korolówka Osada
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 717 220 , fax. 825 717 220
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie
  Korolówka Osada
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 825 717 220, fax. 825 717 220
  REGON: 63819700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsr-korolowka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ogrodzenia terenu szkoły w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres zamówienia wchodzi wykonanie ogrodzenia wysokości 2 metrów na słupkach betonowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych z wypełnieniem deskami betonowymi. Obmiar: 320 metrów. KNR 02-02-1804-0900. Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu ogrodzeń betonowych na kwotę co najmniej 25 000,00 zł brutto
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Odpowiednio wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ 2.Oświadczenie Wykonawcy o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom - Załącznik nr 7 do SIWZ 3.Zatwierdzony projekt umowy na Zał. Nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach