Przetargi.pl
Dostawa elementów mundurowych leśnika oraz sortów bhp do Nadleśnictwa Tomaszów w 2019 r.

Nadleśnictwo Tomaszów ogłasza przetarg

 • Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, Pasieki, ul. Mickiewicza
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 642 450 , fax. 0-84 665 88 71
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Tomaszów
  Pasieki, ul. Mickiewicza 1
  22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 846 642 450, fax. 0-84 665 88 71
  REGON: 95001507800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_tomaszow/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa elementów mundurowych leśnika oraz sortów bhp do Nadleśnictwa Tomaszów w 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn. "Dostawa elementów mundurowych leśnika oraz sortów bhp do Nadleśnictwa Tomaszów w 2019 r." Wspólny Słownik Zamówień kod CPV: kod główny CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki. Dodatkowe kody CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki, 18110000-3 - Odzież branżowa, 18200000-1 - Odzież wierzchnia, 18330000-1 - Koszulki i koszule, 18800000-7 - Obuwie, 18140000-2 - Dodatki do odzieży roboczej, 18423000-0 - Krawaty, 18222200-3 - Komplety odzieżowe, 18220000-7 - Odzież przeciwdeszczowa, 18424000-7 - Rękawice, 18440000-5 - Kapelusze i nakrycia głowy, 18510000-7 - Biżuteria i podobne wyroby. 2. Elementy umundurowania powinny być wykonane według wzorów określonych w: a) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia, b) Zarządzeniu nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, c) Zarządzeniu nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, d) Zarządzeniu nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, e) Zarządzeniu nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, f) Zarządzeniu nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 14 marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika. 3. Sorty bhp obejmują środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą i obuwie bhp. Sorty bhp powinny odpowiadać wzorcom określonym w Polskich Normach tj. m.in. odzież ochronna i robocza dostarczana dla pracowników Lasów Państwowych musi posiadać atesty, odpowiednie parametry techniczne, zapewnić bezpieczne wykonywanie czynności związanych z procesem pracy i musi być oznaczona symbolem (CE). Odzież ochronna i obuwie bhp powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173). Szczegółowy opis odzieży BHP zawierają Polskie Normy: - odzież ochronna (ubrania): wymagania ogólne PN-EN 340:2006; - środki ochrony indywidualnej obuwie bezpieczne PN-EN ISO 20345:2012 - obuwie ochronne PN-EN ISO 20346:2007/A1:2008; - odzież ochronna –ochrona przed deszczem PN-EN 343+A1:2008; - odzież ochronna- wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem PN-EN 14058:2007. - odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Wymagania dotyczące ochron nóg- PN-EN 381-5:2000 oraz Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 89/686/EWG. 4. Wielkość przedmiotu zamówienia w zakresie umundurowania określona jest na 6326 pkt., ustalonych w oparciu o zarządzenie nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15.07.2013 r. 5. Zamawiający informuje, że przy dostawie elementów umundurowania i odzieży bhp, będących przedmiotem zamówienia, stosuje prawo opcji. Oznacza to, że ostatecznie zamówiona ilość poszczególnych sortów będzie zależeć od aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego. Określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ilości poszczególnych rodzajów sortów są wielkościami szacunkowymi i stanowią przykładowe zestawienie sortów składających się na przedmiot zamówienia. Zgodnie z prawem opcji Zamawiający może zamawiać sorty w dowolnej konfiguracji, w zależności od swojego bieżącego zapotrzebowania. Ilości poszczególnych rodzajów elementów umundurowania i odzieży bhp będą realizowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami pracowników Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. do 15.03.2019 r. godz. 10.00 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP SA oddział Biłgoraj nr 45 1020 5385 0000 9502 0028 8977 z dopiskiem: „Dostawa elementów mundurowych leśnika oraz sortów bhp do Nadleśnictwa Tomaszów w 2019 r.”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formie dokumentów, o których mowa w pkt. 13.3 ppkt 2)-5), należy złożyć w oryginale w kasie zamawiającego – pokój nr 3 (parter) w terminie przewidzianym na składanie ofert. Kasa czynna jest w godzinach od 07:15 do 14:30. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oryginałów ww. dokumentów wadialnych wraz z ofertą w sposób umożliwiający ich późniejsze odłączenie od oferty i złożenie przez Zamawiającego w kasie oraz zwrot zgodnie z zapisami ustawy Pzp. Wniesienie wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń niezgodnych z ustawą Pzp, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw przysługujących Zamawiającemu, zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie odrzucona. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, w treści dokumentu powinno zostać zawarte zobowiązanie odpowiednio podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. W zakresie wadium obowiązują uregulowania określone w art. 45 i 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach