Przetargi.pl
Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim Al. Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6644411 do 19 , fax. 846 642 521
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  Aleje Grunwaldzkie 1
  22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 84 6644411 do 19, fax. 846 642 521
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-tomaszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim Al. Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, w zakresie następujących ryzyk: a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Obowiązkowe Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego Ubezpieczenie OC z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z prowadzoną działalnością poza leczniczą. b) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - all risk . c) Ubezpieczenia komunikacyjne: Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego Ubezpieczenie Auto Casco pojazdu mechanicznego Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 2. Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia all risks, dotyczy placówek zgodnie z zał. nr 1a, 1b i 1c Opis przedmiotu zamówienia Zakres ubezpieczeń opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Klienta. 3. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza się powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Wykonawca musi być uprawniony do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w myśl ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 999 ze zm.), co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ – należy je złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.(nie dotyczy przypadku gdy wpłynie tylko jedna oferta) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie w/w dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 2. Formularz ofertowy. 3. Załączniki do formularza ofertowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach