Przetargi.pl
dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych typu van.

Kancelaria Senatu ogłasza przetarg

 • Adres: 00-902 Warszawa, Wiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48226949035 , fax. +48226949213
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kancelaria Senatu
  Wiejska 6/8
  00-902 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226949035, fax. +48226949213
  REGON: 00139380011000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Kancelaria Senatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych typu van.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: dwóch samochodów osobowych typu van, siedmioosobowych wraz z pakietem ubezpieczeń, obejmującym: OC wraz z Międzynarodową Kartą Ubezpieczenia Samochodu (zielona karta), AC, NNW oraz ASSISTANCE 24 h. AC – pełne z ryzykiem kradzieży, na rok (liczony od dnia zarejestrowania każdego samochodu). 2. Samochody muszą być fabrycznie nowe, identyczne, wyprodukowane w 2017 roku, posiadać homologację oraz muszą być kompletne i wolne od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych). 3. Odbiór samochodów przez zamawiającego nastąpi w salonie wykonawcy na terenie Warszawy, albo w siedzibie zamawiającego. O terminie i miejscu odbioru samochodów wykonawca powiadomi zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną, z 2-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem odbioru. 4. Odbiór samochodów zostanie potwierdzony protokołem. 5. Oferowane samochody osobowe muszą spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 128, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.) i wymogi normy EURO 6 w zakresie emisji spalin, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów techniczno-użytkowych oferowanych samochodów osobowych. Do wypełnienia i złożenia załącznik 2a do Formularza oferty. Niedołączenie ww. załącznika do Formularza oferty będzie skutkowało odrzuceniem oferty. W przypadku niewpisania wymaganych informacji lub danych w wyznaczonych wierszach ww. załącznika, zamawiający przyjmie, że wykonawca dostarczy samochody spełniające wymagania w zakresach podanych w tych wierszach (zakresy minimalne i maksymalne). 8. W przypadku powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia przez podwykonawcę/ów, zamawiający żąda wskazania w Formularzu oferty - stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ - części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om, i podania przez wykonawcę firmy/firm podwykonawcy/ów. W przypadku braku takiego wskazania zamawiający uzna, że wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy/ów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach