Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Domu Rodziny Pileckich, położonego na działce nr ew. 2338/2 w Ostrowi Mazowieckiej w ramach projektu „Kultura pod napięciem”

Miasto Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 07300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 296 795 433 , fax. 296 795 470
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ostrów Mazowiecka
  ul. 3-go Maja 66
  07300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 296 795 433, fax. 296 795 470
  REGON: 55066786000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Domu Rodziny Pileckich, położonego na działce nr ew. 2338/2 w Ostrowi Mazowieckiej w ramach projektu „Kultura pod napięciem”
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Domu Rodziny Pileckich, położonego na działce nr ew. 2338/2 w Ostrowi Mazowieckiej w ramach projektu „Kultura pod napięciem”. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Etap I – wykonanie dokumentacji i dokonanie na jej podstawie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pełnobranżowego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz: zestawienia materiałów i urządzeń, kosztorysu wykonania prac i innych opracowań niezbędnych do uzyskania rezultatu umowy (zwanych dalej „Dokumentacją”) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień lub pozwoleń. Dokumentację należy wykonać zgodnie z Wytycznymi do projektu i programem robót (zwanego dalej „Wytycznymi”), wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) i umowie, 2) Etap II – kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Domu Witolda Pileckiego, położonego na działce nr ew. 2338/2 w Ostrowi Mazowieckiej, zgodnie z: uzgodnioną i zatwierdzoną Dokumentacją. Zakres prac w ramach II Etapu obejmuje również: a) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót b) sporządzenie dokumentacji powykonawczej 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w SIWZ oraz w załącznikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach