Przetargi.pl
Dostawa do placówek oświatowych Gminy Mogilno węgla kamiennego w asortymencie ekogroszek w sezonie grzewczym 2019/2020 roku

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg

 • Adres: 88-300 Mogilno, ul. Narutowicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 152 769 , fax. 523 152 769
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
  ul. Narutowicza
  88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 152 769, fax. 523 152 769
  REGON: 34039674700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do placówek oświatowych Gminy Mogilno węgla kamiennego w asortymencie ekogroszek w sezonie grzewczym 2019/2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę : węgla kamiennego ekogroszku - o parametrach: typ węgla 31,2; kaloryczność min. 26 MJ/kg; granulacja od 8 – 25 mm ; zawartość popiołu 4-10 % ; zawartość siarki <0,6 % wilgotność <12 % do następujących placówek: 1. Szkoła Podstawowa w Gębicach - 145 ton 2. Szkoła Podstawowa w Wylatowie - 50 ton 3. Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie - 65 ton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach