Przetargi.pl
Wykonanie modernizacji szatni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu

Gmina Miasto Grudziądz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Ratuszowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 510 233 , fax. 564 510 233
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Grudziądz
  ul. Ratuszowa 1
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 510 233, fax. 564 510 233
  REGON: 87111883300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie modernizacji szatni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakresie przedmiotu umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji szatni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu, ul. Kochanowskiego 19. Modernizacja ma na celu podniesienie standardu i wartości użytkowych, estetyki pomieszczeń szatni oraz dostosowanie otworów drzwiowych do obowiązujących przepisów sanitarnych i p.poż. Roboty będą wykonywane w części piwnicy o pow. 253,99 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wysokość wadium: 10 000,00 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium na termin związania ofertą, tj. 30 dni, licząc od terminu złożenia ofert. 4. W przypadku nie wniesienia wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie wyrażenia zgody na przedłużenia okresu związania z ofertą Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w pkt. 2 - 5 wyżej, z treści dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w Pzp. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP SA 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652 z podaniem tytułu „Wykonanie modernizacji szatni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu” – sprawa nr IZP-I.272.24.2019 W przypadku, gdy Wykonawca załącza do składanej oferty dowód wpłaty wadium wówczas składa go w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. O wniesieniu wadium decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 8. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy dołączyć do oferty w formie oryginału dokumentu. 9. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach