Przetargi.pl
Dostawy płynów infuzyjnych i dostawy preparatów do żywienia do i pozajelitowego

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 262 100 , fax. 523 262 101
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
  ul. Chodkiewicza 44
  85-667 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 262 100, fax. 523 262 101
  REGON: 89894800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsd.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy płynów infuzyjnych i dostawy preparatów do żywienia do i pozajelitowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy płynów infuzyjnych i dostawy preparatów do żywienia do i pozajelitowego. Asortyment pogrupowany w formularzu cenowym: Pakiet nr 1 - PŁYNY INFUZYJNE Pakiet nr 2 - ŻYWIENIE POZAJELITOWE Pakiet nr 3 - ŻYWIENIE DOJELITOWE Pakiet nr 4 – ŻYWIENIE POZAJELITOWE II Pakiet nr 5 – MLEKA, DIETY ELIMINACYJNE, ODŻYWKI Pakiet nr 6 – DIETY ELIMINACYJNE II
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33621400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. Czyli: Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie obrotu środkami farmaceutycznymi.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach