Przetargi.pl
Dostawa dla potrzeb kuchni szpitalnej i małej gastronomii artykułów nabiałowych, artykułów spożywczych oraz warzyw i owoców w podziale na 7 Pakietów

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji ogłasza przetarg

 • Adres: 32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 1a
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6428090, 32 6428031 , fax. 32 6428100
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji
  ul. Kolejowa 1a 1a
  32-310 Jaroszowiec, woj. małopolskie
  tel. 32 6428090, 32 6428031, fax. 32 6428100
  REGON: 00029421400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dla potrzeb kuchni szpitalnej i małej gastronomii artykułów nabiałowych, artykułów spożywczych oraz warzyw i owoców w podziale na 7 Pakietów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa dla potrzeb kuchni szpitalnej i małej gastronomii artykułów nabiałowych, artykułów spożywczych oraz warzyw i owoców w podziale na 7 Pakietów ( zadania częściowe) dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji z siedzibą w Jaroszowcu Przedmiot zamówienia można realizować w całości lub w Pakietach wg poniższego podziału: 1) Pakiet 1 - Artykuły nabiałowe, 2) Pakiet 2 - Artykuły spożywcze, 3) Pakiet 3 - Makaron, 4) Pakiet 4 - Produkty głęboko mrożone, 5) Pakiet 5 - Kapusta kiszona i ogórki kiszone, 6) Pakiet 6 - Warzywa, owoce, 7) Pakiet 7 - Ziemniaki, 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów zawarty został w załączniku nr 1, do SIWZ- będącym Formularzem cenowym. Podane w opisie przedmiotu zamówienia ilości ( załącznik nr 1 do specyfikacji) są wielkościami orientacyjnymi, (szacunkowymi ) przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych w poszczególnym asortymencie (pakiecie), w stosunku do zawartej umowy o ok. 10 % . Ostateczne ilości zamawianych artykułów, będą wynikać z faktycznych potrzeb zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. 1) Dostarczane artykuły muszą spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, winny posiadać właściwe atesty, certyfikaty oraz ważne terminy przydatności do spożycia.2) Dostarczane artykuły nie mogą wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia. Muszą być świeże, dobrej jakości i z odpowiednio długim okresem przydatności do spożycia dla danego artykułu. 3) Dostarczane artykuły winny być dostarczane w nieuszkodzonych opakowaniach, posiadających nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego jego składzie , nazwie i adresie producenta, dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/pojemności. 4) Transport do siedziby zamawiającego powinien być realizowany środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu artykułów spożywczych lub/i (mrożonek) w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości. 5) Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami. Dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higienicznej, która dotyczy głównie; stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu. 6) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia. 7) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ. 8) Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone przepisami Rozporządzenia ( WE ) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. 9) Wykonawca dostarczy artykuły żywnościowe środkami transportu spełniającymi wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19.12.2002 r. w sprawie wymogów sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności. 10) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub więcej części zamówienia. 11) Zamawiający dopuszcza produkty równoważne do określonych w załączniku nr 1 , tzn. o jakości , walorach smakowych i estetycznych oraz zachowaniu podczas obróbki gastronomicznej, nie gorszych niż wymienione oraz o takim samym składzie chemicznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wschp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach