Przetargi.pl
Dostawa chromatografu gazowego ze spektrometrem mas GC MS wraz z wyposażeniem

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 449 4916, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 449 4916, , fax. -
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa chromatografu gazowego ze spektrometrem mas GC MS wraz z wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa Chromatografu gazowego ze spektrometrem mas GC MS wraz z wyposażeniem (w tym stosownym oprogramowaniem oraz zestawem komputerowym). Całość przedmiotu zamówienia fabrycznie nowa (nieużywana). 2. Opis minimalnych wymagań technicznych i innego rodzaju właściwości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w tym pełne wyszczególnienie rodzaju i właściwości przywoływanego tam wyposażenia (tzw. Opis techniczno-zakresowy przedmiotu dostawy) - podaje załącznik nr 2 SIWZ. 3. Ilekroć w dalszych postanowieniach niniejszej SIWZ mowa będzie o „Sprzęcie” bez bliższego określenia - rozumieć przez to należy całość wyszczególnioną w załączniku nr 2 SIWZ składającą się na Opis techniczno-zakresowy przedmiotu dostawy z niniejszego zamówienia, tj. chromatograf gazowy ze spektrometrem mas GC MS, jak też wyposażenie wskazane załączniku nr 2, a nadto ich części składowe. 4. W zakres dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych wchodzi minimum: 1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego Sprzętu w miejsce (zwane dalej „Miejscem Dostarczenia Sprzętu”), którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie nr 407 znajdujące się na czwartym piętrze budynku Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, zlokalizowanego w Szczecinie, przy ul. Papieża Pawła VI 3 w Szczecinie (do obowiązków po stronie Wykonawcy należeć będzie również fizyczne wniesienie urządzeń i innych elementów Sprzętu do pomieszczenia, o którym mowa powyżej, wskazany wyżej budynek posiada jednak windę); 2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu, polegające minimum na przeprowadzeniu w Miejscu Dostarczenia Sprzętu stosownej instalacji (spasowanie, zestawienie, podłączenie, wykonanie konfiguracji, w tym konfiguracji informatycznej) poszczególnych elementów składających się na Sprzęt; 3) Zapewnienie Zamawiającemu stosownej licencji uprawniającej Zamawiającego do legalnego korzystania z zaoferowanego oprogramowania komputera, o którym mowa w ust. 1 powyżej (jak też w załączniku nr 2 SIWZ). Powyższe dotyczy również innego rodzaju programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności – są niezbędne do korzystania ze Sprzętu po stronie Zamawiającego lub zostaną zaoferowane. We wszystkich powyższych przypadkach wymagana jest licencja pełna, bezterminowa, co najmniej jednostanowiskową. 4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany Sprzęt, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty wydania Sprzętu Zamawiającemu (z uwzględnieniem dodatkowych postanowień w tym zakresie podanych § 6 ust. 3 Wzoru Umowy). 5) Wydanie Zamawiającemu: a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (w zakresie wynikającym ze złożonej oferty), b) Instrukcję korzystania i poprawnej eksploatacji (w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji) Sprzętu w wersji papierowej i dodatkowo elektronicznej, w języku polskim (ewentualnie z tłumaczeniem na język polski), c) Inne dokumenty, jeżeli są niezbędne do korzystania ze Sprzętu lub zostały wymienione w załączniku nr 2 SIWZ lub Wzorze Umowy jako dokumenty do wydania Zamawiającemu na etapie odbioru Sprzętu. 6) Przeprowadzenie pierwszego próbnego uruchomienia Sprzętu na okoliczność potwierdzenia poprawności jego działania (pracy) po ukończeniu czynności wskazanych w pkt 2) powyżej. 5. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również następujące świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu: 1) Usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony Sprzęt oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady; 2) Wykonywanie przeglądów serwisowych Sprzętu objętego udzieloną gwarancją w okresie na jaki została udzielona - jeżeli z Instrukcji Obsługi, Karty Gwarancyjnej lub innych wydanych Kupującemu w tym zakresie dokumentów wynika, iż dla zachowania udzielonej gwarancji Sprzętu wymagane jest wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych w Okresie gwarancji; 3) Przeprowadzenie szkolenia dla personelu Zamawiającego (co najmniej 2 osób) trwającego nie krócej niż 3 dni, mającego na celu przygotowanie tych osób do poprawnej obsługi i praktycznej eksploatacji zaoferowanego i dostarczonego Zamawiającemu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu. 6. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 4 i 5 zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38432200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Po otwarciu ofert, w terminie wskazanym art. 24 ust. 11 ustawy PZP (tj. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP) każdy Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokument bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wskazane dokumenty są składane na okoliczność braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP i są dokumentami, o których mowa w § 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Dalsze informacje we wskazanym zakresie podaje SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach