Przetargi.pl
PN-16/20 Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznego systemu parkingowego na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 251 410 , fax. 914 251 406
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
  ul. Strzałowska 22
  71-730 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 251 410, fax. 914 251 406
  REGON: 81739100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN-16/20 Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznego systemu parkingowego na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie automatycznego systemu parkingowego na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej 22 w Szczecinie. 2. W zakresie zadania jest również demontaż obecnie zainstalowanych szlabanów – 2 sztuki. 3. Zadanie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez TRASKO Pracownia Projektowa, 70-221 Szczecin, ul. J. Korzeniowskiego 2/171 oraz wprowadzoną opisem systemu, korektą rozwiązań. 4. Zakłada się montaż urządzeń w lokalizacjach wskazanych w załączonej dokumentacji projektowej, z wyłączeniem kasy płatniczej, która będzie zlokalizowana zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 5. Zaleca się, aby WYKONAWCA dokonał wizji lokalnej w miejscu planowanych prac oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty cenowej. Termin wizji lokalnej (dla wszystkich WYKONAWCÓW) ustala się na dzień 3.07.2020, o godz. 10:00, miejsce spotkania – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie, Dział Techniczny. 6. WYKONAWCA winien, przed złożeniem oferty, dokładnie zapoznać się z załączonymi dokumentami i zakresem prac. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub zauważenia ewentualnych różnic pomiędzy załączonymi dokumentami określającymi zakres prac, WYKONAWCA winien dążyć do wyjaśnienia zakresu przedmiotu zamówienia w formie zapytań do treści SIWZ. Brak stosownego zapytania będzie uznany za przyjęcie do realizacji wszystkich prac wskazanych w Załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ, zważywszy na charakter wynagrodzenia WYKONAWCY – ryczałt. 7. Miejsce realizacji zamówienia: teren Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej nr 22. 8. ZAMAWIAJĄCY, w oparciu o postanowienie art. 29 ust. 3a ustawy, ustala następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: 1) Montaż urządzeń systemu parkingowego. 9. WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z ZAMAWIAJĄCYM zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przestrzeganiu wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przez siebie, przez podwykonawców i dalszych podwykonawców osób wykonujących czynności wymienione w punkcie 10 oraz poddania się kontroli w tym zakresie przez ZAMAWIAJĄCEGO. (Zakres kontroli i odpowiedzialności WYKONAWCY za naruszenie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę reguluje § 6 ust. 4 projektu umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do specyfikacji). 10. Termin realizacji zadania do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34996300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium, będące warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wysokość wynosi 9 000,- zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO ING Bank Śląski S.A. 14 1050 1559 1000 0024 1138 7505, 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancji bankowej, 4) gwarancji ubezpieczeniowej, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310 z późn. zm.). ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza wniesienia wadium w innej formie niż ww. 3. Wadium w formie poręczenia i gwarancji winno umożliwiać realizację uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nie krótszym od terminu związania WYKONAWCY treścią złożonej oferty. 4. Termin wniesienia wadium: do dnia 14.07.2020 roku do godziny 10:00. 5. Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium spowoduje wykluczenie WYKONAWCY i odrzucenie jego oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY przechowa na rachunku bankowym. 7. W przypadku złożenia oferty pisemnej – wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy złożyć do kasy Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii pokój 1.21, lub dołączyć do oferty. 8. W przypadku złożenia oferty elektronicznej i wniesienia wadium w innej formie niż w formie pieniężnej WYKONAWCA wraz z ofertą winien je wnieść w postaci dokumentu elektronicznego w formie w jakiej został ustanowiony przez gwaranta tj. oryginał dokumentu elektronicznego podpisany podpisem kwalifikowanym przez wystawiającego. 9. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie dokona zwrotu wniesionego wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wadium wniesionego przez WYKONAWCĘ, którego oferta została wybrana i z zastrzeżeniem pkt 13. WYKONAWCY, którego oferta została wybrana wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po zawarciu umowy. 10. Z zastrzeżeniem pkt. 13 ZAMAWIAJĄCY zwraca również niezwłocznie wadium na wniosek WYKONAWCY, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Wycofanie oferty przez WYKONAWCĘ po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium. 12. Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z właściwej umowy o prowadzenie rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za dokonanie przelewu na konto WYKONAWCY. 13. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli z przyczyn, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy stało się niemożliwe wybranie oferty WYKONAWCY, jako najkorzystniejszej. 14. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. 15. ZAMAWIAJĄCY zażąda ponownego wniesienia wadium przez WYKONAWCĘ, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKONAWCA dołączy do oferty zestawienie kosztów z podziałem na zakup poszczególnych urządzeń oraz wykonaniem konkretnych prac budowlanych i montażowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną