Przetargi.pl
Usługa polegająca na wykonaniu analiz fizykochemicznych wody, ścieków i wód opadowych w określonym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym, odprowadzanych do środowiska w rejonie odpowiedzialności RZI Szczecin.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 70-240 Szczecin, Narutowicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 26 1452026 , fax. 26 1452024
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Narutowicza 17B
  70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 26 1452026, fax. 26 1452024
  REGON: 81006093700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na wykonaniu analiz fizykochemicznych wody, ścieków i wód opadowych w określonym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym, odprowadzanych do środowiska w rejonie odpowiedzialności RZI Szczecin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu analiz fizykochemicznych wody, ścieków i wód opadowych w określonym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym, odprowadzanych do środowiska w rejonie odpowiedzialności RZI Szczecin. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w następujących dokumentach: a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ b) Specyfikacja przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ c) Harmonogram wykonywania badań i pomiarów – załącznik nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71610000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy wraz z ofertą przedłożyć: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; 2) Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku określonego w art. 147a ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz.U. 2019 poz. 1396), tj. dysponowaniu akredytowanym laboratorium lub certyfikowaną jednostką badawczą . (wzór zał. nr 7 do SIWZ): 3) pisemne oświadczenie Wykonawcy (wzór zał. nr 8 do SIWZ): a) w przedmiocie posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia; b) w przedmiocie niezalegania w opłatach podatkowych oraz opłatach z zakresu ubezpieczeń społecznych; c) w przedmiocie niepopełnienia przestępstw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, przestępstw przekupstwa, przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innych przestępstw popełnianych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; d) w przedmiocie zapoznania się z warunkami przetargu i posiadania własnych sił niezbędnych do terminowej realizacji zamówienia; e) o braku podstaw do wykluczenia z uwagi na wyrządzenie szkody Zamawiającemu (RZI Szczecin), poprzez niewykonanie zamówienia, opóźnianie jego realizacji z własnej winy lub wykonanie go nienależycie i zapłatę kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 10% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone przez Zamawiającego w okresie ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania. 2.Niezłożenie choćby jednego żądanego oświadczenia lub złożenie oświadczenia nieprawdziwego będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i nierozpatrywaniem jego oferty. Dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3.Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach lub dokumentach wyszczególnionych w Części V ust. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać czy wykonawca spełnił ww. warunki. 4.Do oferty należy załączyć formularz cenowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach