Przetargi.pl
Ułożenie gwiazdobloków przy Głowie Falochronu Wschodniego w Porcie Morskim w Darłowie

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-207 Szczecin, Plac Batorego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4403423, 4403523 , fax. 914 403 441
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4403423, 4403523, fax. 914 403 441
  REGON: 14501700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl; https://ums.ezamawiający.pl;

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ułożenie gwiazdobloków przy Głowie Falochronu Wschodniego w Porcie Morskim w Darłowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ułożenie gwiazdobloków w porcie Morskim w Darłowie przy Głowie Falochronu Wschodniego od strony zewnętrznej, w miejscach gdzie ich brakuje. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. UWAGA: 1. Przedmiar robót - Załącznik nr 8 do SIWZ - stanowi jedynie element pomocniczy. 2. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia kalkulacji na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia dołączonego do niniejszego postępowania oraz na podstawie własnych oględzin i pomiarów terenowych. 3. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie roboty i koszty, także nie przewidziane w przedmiarze robót a konieczne do prawidłowego wykonania zadania. 4. W przypadku załączenia przez Wykonawcę do oferty kosztorysu ofertowego (wypełnionego przedmiaru robót) nie będzie on podlegał ocenie i nie będzie uwzględniany przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45243200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ o braku podstaw wykluczenia z postepowaniana na podst. art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1,2 i 4; 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków w postępowaniu składane na podst. art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; 3) dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkichWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ewentualnie umowa o współdziałaniu, z któórej będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo; 5) dokumenty dotyczące zdolności lub sytuacji innych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach