Przetargi.pl
„Prace remontowo - adaptacyjne w pomieszczeniach budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży - przygotowanie kompleksu pracowni do zajęć zawodowych i przedmiotowych"

Starostwo Powiatowe w Policach ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, ul. Tanowska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 328 100 , fax. 913 178 900
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Policach
  ul. Tanowska 8
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 328 100, fax. 913 178 900
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Prace remontowo - adaptacyjne w pomieszczeniach budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży - przygotowanie kompleksu pracowni do zajęć zawodowych i przedmiotowych"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 – „Prace remontowo-adaptacyjne w budynku grup wychowawczych (remont pomieszczeń w piwnicach) – przygotowanie kompleksu pracowni do zajęć zawodowych” • Zmianę parametrów pomieszczeń (wydzielenia ścianami działowymi lub demontaż istniejących ścian działowych) oraz wymianę wskazanych drzwi wewnętrznych i okien (na jednolite z istniejącymi, wymienionymi w czasie wcześniejszych remontów) kontynuującą trwające w budynku prace remontowe, • Zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy, • Przebudowę schodów wewnętrznych do piwnicy na żelbetowe monolityczne, • Wydzielenie klatki schodowej 2 szt. drzwi EI30 w piwnicy jako I etap dostosowania budynku do obowiązujących wymagań ppoż, • Pogłębienie wszystkich pomieszczeń w piwnicy aby uzyskać 2,5 m w świetle wykończonych powierzchni, • Podbicie istniejących fundamentów ławami i ścianami żelbetowymi wg projektu konstrukcyjnego, • Montaż zewnętrznych naświetli systemowych z PCV wykończonych kratą stalową, • Wykonanie ścian działowych z bloczków silikatowych gr. 12 cm wydzielających toaletę i pracownię fryzjerską w miejscu istniejącego pomieszczenia gospodarczego, • Wykonanie Zabudowy istniejących rur wod.-kan. i c.o. oraz projektowanej wentylacji płytami GKB/GKBI gr 2x1,25mm na ruszcie aluminiowym, • Wykonanie nowych posadzek z wykończeniem oraz tynków na ścianach i sufitach w pomieszczeniach objętych opracowaniem, • Wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji) w pomieszczeniach objętych opracowaniem, • Wykonanie instalacji elektrycznych, niskoprądowych oraz światłowodów w pomieszczeniach objętych opracowaniem, • Wykonanie elementów wyposażenia pracowni tematycznych w piwnicy, • Wykonanie oznaczenia dróg ewakuacyjnych w tym ujednolicenie identyfikacji wizualnej – tabliczki przy drzwiach na korytarzach z zachowaniem pierwotnie jednolitej kolorystyki dla całego obiektu. Zadanie nr 2 – „Prace remontowo-adaptacyjne w budynku grup wychowawczych (przekształcenie pomieszczeń do funkcji pracowni gastronomicznej) – przygotowanie kompleksu pracowni do zajęć zawodowych” • Przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania 4 pomieszczeń na poddaszu na pracownię gastronomiczną, • Wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji) w pomieszczeniach objętych opracowaniem, • Wykonanie instalacji elektrycznych, niskoprądowych oraz światłowodów w pomieszczeniach objętych opracowaniem, • Wykonanie elementów wyposażenia pracowni tematycznych na poddaszu, • Wykonanie oznaczenia dróg ewakuacyjnych w tym ujednolicenie identyfikacji wizualnej – tabliczki przy drzwiach na korytarzach z zachowaniem pierwotnie jednolitej kolorystyki dla całego obiektu. Zadanie nr 3- „Prace remontowe w salach lekcyjnych budynku szkoły MOW Trzebież (dostosowanie pomieszczeń do funkcji pracowni językowej i komputerowej oraz fizyki i chemii) - przygotowanie kompleksu pracowni do zajęć dydaktycznych” • Przeprowadzenie prac remontowych w celu utworzenia 2 sali pracowni językowej i komputerowej oraz pracowni fizyczno-biologiczno-chemicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: 1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy; 2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca: a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, b. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, c. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach