Przetargi.pl
dostawa benzyny bezołowiowej PB 95, oleju napędowego ON oraz gazu płynnego LPG do pojazdów użytkowanych przez Urząd Miasta Piły.

Gmina Piła ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, Pl. Staszica 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2126210 , fax. 067 2123566
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piła
  Pl. Staszica 10 10
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2126210, fax. 067 2123566
  REGON: 00063833000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.pila.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa benzyny bezołowiowej PB 95, oleju napędowego ON oraz gazu płynnego LPG do pojazdów użytkowanych przez Urząd Miasta Piły.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego ON oraz gazu płynnego LPG do pojazdów użytkowanych przez Urząd Miasta Piły. Zamawiający przewiduje zakup 1160 litrów Pb95, 730 litrów ON, 150 litrów LPG w 2012r oraz w 2013 roku Zamawiający przewiduje zakup 7530 litrów Pb95, 11496 litrów ON, 1800 litrów LPG. UWAGA ceny paliw proszę podać według stanu na dzień 26.11.2012 roku Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający może zmienić deklarowaną ilość paliwa. Dostawa paliw realizowana będzie w ilościach zależnych od Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 roku lub do wyczerpania zamówienia. Paliwa pobierane będą na stacjach Wykonawcy przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Piły wymienionych w załączniku nr 1 ( do umowy) poprzez tankowanie do zbiorników pojazdów wymienionych w załączniku nr 2 ( do umowy). Zakup paliwa będzie odbywał się bezgotówkowo, na podstawie kart identyfikacyjnych wydanych dla wszystkich upoważnionych pracowników. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. Karty zostaną wydane bezpłatnie. Jakość produktów zgodna z normami PN-EN 228, PN-C-96008 i PN-EN 590
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ilość punktów tankowania
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pila.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach