Przetargi.pl
Rozbiórka budynku usługowego wraz z przyłączami, położonego w Poznaniu przy ul. Sikorskiego 13 A, działka 13/1, arkusz 13, obręb Wilda oraz utylizacja materiałów po rozbiórce.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 850 83 40 , fax. 061 8523124
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Konfederacka 4 4
  60-281 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 850 83 40, fax. 061 8523124
  REGON: 63068297700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ptbs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka budynku usługowego wraz z przyłączami, położonego w Poznaniu przy ul. Sikorskiego 13 A, działka 13/1, arkusz 13, obręb Wilda oraz utylizacja materiałów po rozbiórce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku usługowego wraz z przyłączami (do granicy działki nr 13/1), położonego w Poznaniu przy ul. Sikorskiego 13 A, działka 13/1, arkusz 13, obręb Wilda. Opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt rozbiórki budynku usługowego stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, na podstawie którego Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. otrzymało decyzję pozwolenia na rozbiórkę z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania nr 2243/2012 z dnia 03.10.2012 r. - załącznik nr 5 do SIWZ oraz pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 365/2012 z dnia 17.05.2012 r. - załącznik nr 6 do SIWZ i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ptbs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach