Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Sali Wiejskiej w Nądni

Gmina Zbąszyń ogłasza przetarg

 • Adres: 64-360 Zbąszyń, ul. por. Żwirki 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3866009 , fax. 68 3846010
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zbąszyń
  ul. por. Żwirki 1 1
  64-360 Zbąszyń, woj. wielkopolskie
  tel. 68 3866009, fax. 68 3846010
  REGON: 00053121700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbaszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa budynku Sali Wiejskiej w Nądni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku sali w Nądni obejmująca: - wymianę konstrukcji dachu nad salą główną, - podwyższenie dachu nad zapleczem kuchennym, - dobudowę zaplecza administracyjno - socjalnego, - wykonaniem instalacji wod- kan., elektrycznej, centralnego ogrzewania, gazowej. Szczegółowe informacje zawierają projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót dołączone do dokumentacji przetargowej. Do ceny należy doliczyć obsługę geodezyjną z mapą inwentaryzacji powykonawczej potwierdzoną przez właściwy organ. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za zakres robót określonych w przedmiocie zamówienia, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz umowie. Po zakończeniu zadania Wykonawca robót przedłoży kosztorys powykonawczy. Sporządzony kosztorys będzie posiadać charakter wyłącznie pomocniczy i jest wymagany ze względu na obowiązek szczegółowego rozliczenia dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (nie ma wpływu na ustaloną wartość wynagrodzenia ryczałtowego). Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia jest użyta nazwa własna wyrobu bądź bezpośrednie wskazanie na producenta danego wyrobu, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 12.12. 2012 r. do godz. 12:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 45 1020 4144 0000 6102 0145 9999. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu a poświadczoną za z zgodność z oryginałem kserokopię dołączyć do oferty. 2. Dopuszcza się możliwość złożenia wadium wraz z ofertą - należy kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w osobnej, oznaczonej kopercie: Oryginał dowodu wniesienia wadium. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu na konto Zamawiającego winno mieć tytuł: Sala Wiejska w Nądni. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zbaszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach