Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tyszowcach w roku 2021

Gmina Tyszowce ogłasza przetarg

 • Adres: 22-630 Tyszowce, ul. 3 Maja
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 661 93 15 , fax. 084 661 21 29
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tyszowce
  ul. 3 Maja 8
  22-630 Tyszowce, woj. lubelskie
  tel. 084 661 93 15, fax. 084 661 21 29
  REGON: 95036905000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: umtyszowce.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tyszowcach w roku 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach w roku 2021. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tylko na pełne części. Zamówienie podzielono na 7 części: Część I – Świeże warzywa i owoce Część II – Wyroby piekarskie Część III – Mrożone artykuły spożywcze Część IV – Jaja kurze świeże o gramaturze 50 g Część V– Artykuły ogólnospożywcze w tym artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery, ryby w konserwie. Część VI – Mięso świeże, wędliny i drób Część VII – Mleko i produkty mleczarskie Artykuły spożywcze wymienione są w załączniku nr 1 do SIWZ (od 1.1. do 1.7), w których wskazano asortyment i przewidywaną ilość odpowiednio dla danej części zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazwy wskazującej na producenta danego towaru, rozumie się przez to produkt przykładowy, a Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej (produkt równoważny) o innej nazwie pod warunkiem, że posiadać one będą te same walory smakowe i właściwości, co produkty podane przykładowo, w takim przypadku należy zaznaczyć jakiego produktu dotyczy oferta równoważna. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 6. Zamawiający wskazuje, że oferty należy złożyć w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia, określonych w pkt. 2). Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia z danej części, w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. 7. Dostawa będzie realizowana transportem Wykonawcy i na jego koszt oraz ryzyko bezpośrednio do magazynu żywnościowego stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach, ul. Kościelna 25 A, 22-630 Tyszowce, w godzinach 7.00 – 14.00, zgodnie z ustalonym terminem dostawy. 8. Dostawy będą dokonywane partiami na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub osobiście, na co najmniej 1 dzień przed ustalonym terminem dostawy. W zamówieniu Zamawiający przekaże rodzaj i ilość zamawianej żywności jaka ma być dostarczona. W szczególnych przypadkach, wynikających z potrzeb Zamawiającego, Wykonawca winien przyjąć doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji. 9. Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP, GAP i HACCP lub Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem żywności zgodnym z ISO 22000:2005 oraz nie może być dostarczona w jej końcowym okresie gwarancji. 10. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154). 11. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności, umożliwiającym identyfikację artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta i umożliwiające ich identyfikowalność, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach