Przetargi.pl
ODBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY KRZYWDA

Gmina Krzywda ogłasza przetarg

 • Adres: 21-470 Krzywda, Żelechowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 257 551 006 , fax. 257 551 061
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzywda
  Żelechowska 24B
  21-470 Krzywda, woj. lubelskie
  tel. 257 551 006, fax. 257 551 061
  REGON: 71158241100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkrzywda.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY KRZYWDA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenów użyteczności publicznej, z Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (adres: ul. Kolejowa 30B, 21-470 Krzywda) na terenie gminy Krzywda, ich transport do odpowiedniej instalacji (do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Adamki” w m. Biała gm. Radzyń Podlaski, Biała 185B, 21-300 Radzyń Podlaski, jako instalacji komunalnej, wpisanej w pozycji A, B i C Tabeli 7 Region Północno - Zachodni, załącznika do Uchwały Nr XXVIII/479/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 16 stycznia 2013 r. poz. 128) w zakresie posiadanego przez ten zakład pozwolenia zintegrowanego, a w przypadku odpadów innych niż wskazane w pozwoleniu zintegrowanym, powinny być przekazane do instalacji zastępczej wybranej przez Wykonawcę) w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), a także z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022. Opłaty za przyjęcie odpadów do ZZOK w Adamkach ponosi Zamawiający. Przekazanie odpadów winno być potwierdzone kartą przekazania odpadów sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamówienie oznaczone jest kodem, zgodnie z rozporządzeniem nr 213/2008 z dn. 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV, (Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008, str. 1): Wspólny Słownik Zamówień (CPV): USŁUGA KOD CPV 90500000-2 - usługi związane z odpadami 90511000-2 - usługi wywozu odpadów 90511300-5 - usługi zbierania śmieci 90512000-9 - usługi transportu odpadów 90513100-7 - usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dodatku nr 1 w § 33 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach