Przetargi.pl
Zakup artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby OR KRUS w Lublinie oraz podległych Placówek Terenowych w podziale na części.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 463 191 , fax. 817 462 238
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie
  ul. Droga Męczenników Majdanka 12
  20-325 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 463 191, fax. 817 462 238
  REGON: 12513262001310
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby OR KRUS w Lublinie oraz podległych Placówek Terenowych w podziale na części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby OR KRUS w Lublinie oraz podległych Placówek Terenowych w podziale na części, o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197644-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach