Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach na rok 2023

PRZEDSZKOLE IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH ogłasza przetarg

 • Adres: 32-310 Klucze, ul. Sosnowa 13
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PRZEDSZKOLE IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH
  ul. Sosnowa 13
  32-310 Klucze, woj. małopolskie
  REGON: 271511940
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/pijimwkluczach

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach na rok 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I: Pieczywo/Wyroby cukierniczeCzęść II: Warzywa, owoceCzęść III: Artykuły garmażeryjne świeżeCzęść IV: MrożonkiCzęść V: Nabiał i artykuły mleczarskieCzęść VI: Produkty ogólnospożywczeCzęść VII: Mięso, produkty mięsne, wędliny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia dla każdej z części może ubiegać się Wykonawca, który:1) wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną dostawę produktów żywnościowych przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach