Przetargi.pl
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i Biur Powiatowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Świętokrzyski Oddział Regionalny ogłasza przetarg

 • Adres: 25-414 Kielce, ul. Warszawska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 490 900, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Świętokrzyski Oddział Regionalny
  ul. Warszawska 430
  25-414 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 490 900, , fax. -
  REGON: 10613083001220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i Biur Powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nabycie materiałów biurowych wyszczególnionych w formularzu cenowym, zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ wraz z ich dostarczeniem do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę: 5 000,00 złotych (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy), forma wniesienia wadium określona w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego wg danych: - Nazwa banku i nr konta zamawiającego: BGK ODDZ. KIELCE, 02 1130 1192 0000 3160 0020 0043 - Nazwa i adres zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Świętokrzyski Oddział Regionalny ul. Warszawska 430, 25 – 414 Kielce - Tytuł wpłaty: Wadium – Przetarg nieograniczony na „Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i Biur Powiatowych”

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach