Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych dla Izby Administracji Skarbowej w Kielcach i jednostek podległych

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-324 Kielce, Sandomierska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 36 42 613, , fax. 41 36 42 615
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
  Sandomierska 105
  25-324 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 36 42 613, , fax. 41 36 42 615
  REGON: 10212400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych dla Izby Administracji Skarbowej w Kielcach i jednostek podległych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla jednostek Krajowej Administracji Skarbowej w województwie świętokrzyskim wskazanych w wykazie jednostek wraz z informacjami o miejscach oraz warunkach dostawy i rozładunku, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 2.Rodzaj, parametry techniczne oraz ilości materiałów biurowych dostarczanych do poszczególnych jednostek wskazana jest w rozdzielniku ilościowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 3.Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest zapewnić transport materiałów biurowych do wskazanych w Załączniku nr 4 do SIWZ miejsc dostaw oraz ich rozładunek wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń. 4. Wszystkie dostarczane materiały biurowe muszą być wysokiej jakości i spełniać wymagane parametry i standardy jakościowe określone przez Zamawiającego, muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz nie mogą nosić znamion użytkowania. Materiały biurowe muszą być zapakowane w oryginalne, nieuszkodzone opakowania producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość ich samodzielnego opakowania przez Wykonawcę tylko w przypadku zamówienia ilości innych niż zawiera opakowanie zbiorcze producenta. Opakowanie Wykonawcy musi posiadać informacje pozwalające zidentyfikować produkt. 5. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć dostarczane materiały biurowe przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Za szkody powstałe w wyniku nienależytego zabezpieczenia towaru winę ponosi Wykonawca. 6. Wszystkie materiały biurowe, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy prawa, muszą posiadać stosowane atesty lub certyfikaty w zakresie ich bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego. 7. Wszystkie materiały biurowe muszą posiadać datę ważności / przydatności do użytku przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty ich dostarczenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy Pzp tj.: - w pieniądzu; - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - w gwarancjach bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 68 1010 1238 0804 4813 9120 0000 z podaniem tytułu na dowodzie przelewu „Wadium - Dostawa materiałów biurowych dla Izby Administracji Skarbowej w Kielcach i jednostek podległych, znak: 2601-ILZ.260.6.2019”. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 306 (kancelaria) przed upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę firmy i adres Wykonawcy oraz informację: „Wadium – „Dostawa materiałów biurowych dla Izby Administracji Skarbowej w Kielcach i jednostek podległych, znak: 2601-ILZ.260.6.2019”. Kserokopię złożonego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy wpiąć do oferty. 6. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium jeżeli wadium zostało wniesione w formie innej niż pieniężna. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. 7. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 do 5 ustawy Pzp, winny one zawierać w szczególności: - określenie postępowania (jego nazwę), - nazwę Wykonawcy, - określenie Zamawiającego jako beneficjenta, - wysokość gwarantowanej kwoty wadium, - termin ważności gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. - dokument wadium musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. z imienną pieczątką lub z podaniem imienia i nazwiska. 8. Z treści dokumentu wadium wniesionego w sposób, o którym mowa w pkt. 6 winno jednoznacznie wynikać, iż wystawca dokumentu gwarantuje wypłatę Zamawiającemu pełnej kwoty wadium bezwarunkowo, nieodwołalnie, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu środków na konto Zamawiającego. Zamawiający sprawdzi czy w terminie składania ofert pieniądze znajdują się na jego koncie. 11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 13. Zwrot, żądanie ponownego wniesienia lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z właściwymi zapisami art. 46 ustawy Pzp. 14. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą – zgodnie z art. 184 ustawy Pzp. 15. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, 2. wypełniony formularz cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ, 3. jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, to musi wykazać, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, 4. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) złożone w oryginale lub, jako odpis pełnomocnictwa poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza, 5. dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, 6. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach