Przetargi.pl
Dostawa artykułów biurowych i papieru ksero.

Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 768 42 81, 58 468 46 40 , fax. 58 761 46 29, 58 768 48 29
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Nowe Ogrody 1-6
  80-803 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 768 42 81, 58 468 46 40, fax. 58 761 46 29, 58 768 48 29
  REGON: 22196438500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.copernicus.gda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych i papieru ksero.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów biurowych oraz papieru ksero dla Copernicus Podmiot Leczniczy w Gdańsku. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30190000-7 – Artykuły biurowe, 30197630-1- Papier ksero. 2.Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na 2 pakiety: -Pakiet 1 – Artykuły biurowe, -Pakiet 2 – Papier ksero. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego oraz ilości, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 4.Określone w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są wielkością szacunkową uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów oraz posiadanych środków finansowych. Z uwagi na to, podane ilości poszczególnych zamówień mogą ulec zmianie i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb. W przypadku zmniejszenia szacunkowych ilości wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w ofercie, jak również z tytułu braku realizacji dostawy w wielkościach podanych w ofercie. 5.Zamawiający, zależnie od bieżących potrzeb, zastrzega sobie możliwość do zmian w ilościach poszczególnych pozycji asortymentu zamawianego produktu tj. przesunięć ilościowych pozycji wskazanych w Formularzu asortymentowo-cenowym, w ramach ogólnej umowy stanowiącej zał. 5 do SIWZ. 6.Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (m.in. informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4 do SIWZ). W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę lub ofertę częściową w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach