Przetargi.pl
Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny ogłasza przetarg

 • Adres: 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 7568810 , fax. 81 7563941
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny
  Elizówka 65A -
  21-003 Ciecierzyn, woj. lubelskie
  tel. 81 7568810, fax. 81 7563941
  REGON: 10613083000820
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna - agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa, rozładunek i wniesienie artykułów biurowych do Lubelskiego Oddziału Regionalnego i 20 Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie województwa lubelskiego. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa (części) Zadania: 2.1. Zadanie nr 1 - obejmuje dostawę artykułów biurowych, 2.2. Zadanie nr 2 - obejmuje dostawę papieru kserograficznego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 7 do SIWZ. PONIŻSZE WARUNKI DOTYCZĄ KAŻDEGO Z ZADAŃ: 4. Dostawa i wniesienie artykułów biurowych musi nastąpić do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Artykuły biurowe muszą być nowe, w fabrycznie oznakowanych opakowaniach umożliwiających identyfikację ilościową i jakościową. 5. Ilekroć w dalszej części mowa jest o sprzedaży/dostawie należy przez to rozumieć również dowóz, rozładunek z wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 6. Dostawy muszą odbywać się każdorazowo w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym liczonym od dnia przesłania Wykonawcy każdorazowego zamówienia cząstkowego przez Zamawiającego. Dostawy muszą odbywać się do Lubelskiego Oddziału Regionalnego i 20 Biur Powiatowych ARiMR na terenie województwa lubelskiego w godzinach pracy biura tj. poniedziałek – piątek 08:00 – 14:30. Maksymalny termin dostawy określony przez Zamawiającego wynosi 10 dni. Uwaga: Termin dostawy zamówienia cząstkowego jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zamówienie cząstkowe – wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy, w którym żąda on dostawy określonej ilości artykułów biurowych. W zamówieniu takim nie muszą wystąpić wszystkie artykuły biurowe określone w formularzu ofertowym. Zamówienie cząstkowe jest przesyłane faksem, bądź emailem. Zamówienie cząstkowe jest podpisywane przez jedną z osób wskazanych przez Zamawiającego. Zamówienia cząstkowe są realizowane według potrzeb bieżących Zamawiającego. 7. Artykuły biurowe winny być fabrycznie nowe, czyli przy ich produkcji musi być wykorzystane 100 % nowych części. Żadna z części nie była wykorzystywana w formie pierwotnej w całości lub w części w innym produkcie. Artykuły biurowe nie mogą mieć śladów poprzedniego używania i uszkodzenia. 8. Za oryginalne artykuły biurowe należy uznawać artykuły biurowe nie będące naśladownictwem lub przeróbką, nie fałszowane, nie posiadające elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. 9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na artykuły biurowe na okres min. 12 miesięcy – termin gwarancji w stosunku do przedmiotu poszczególnej sprzedaży biegnie od daty protokolarnego przejęcia jej przedmiotu. 10. Pozostałe istotne wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia i realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6A i 6B do siwz. Zamówienie poniżej 144 000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje żadnego wymagania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (według załącznika nr 1A do SIWZ – Zadanie nr 1, załącznika nr 1B do SIWZ – Zadanie nr 2); 2. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym; 3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w oryginale (jeżeli dotyczy);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach