Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na naprawie pomieszczeń w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym przy ul. Lubelskiej 139 w Chełmie.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-020 Lublin, Lipowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 183 530 , fax. 261 183 501
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
  Lipowa 1a
  20-020 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 530, fax. 261 183 501
  REGON: 43026882400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzilublin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na naprawie pomieszczeń w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym przy ul. Lubelskiej 139 w Chełmie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na naprawie pomieszczeń w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym przy ul. Lubelskiej 139 w Chełmie. Zakres robót obejmuje: Roboty rozbiórkowe i demontaże: - demontaż ościeżnic drewnianych drzwiowych, - rozebranie i zerwanie wykładzin posadzkowych, - skucie uszkodzonych tynków wewnętrzny, - przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie, - przygotowanie powierzchni pod nowe posadzki i wykładziny, - poszerzenie otworów drzwiowych i obsadzenie nadproży, - demontaż instalacji elektrycznej i osprzętu; Roboty budowlano-montażowe i instalacyjne: - zabezpieczenie przed zniszczeniem folią ochronną: okien, instalacji teleinformatycznej, centralnego ogrzewania, drzwi, - poszerzenie otworów drzwiowych, - osadzenie nadproży w ścianie istniejącej, - obsadzenie ościeżnic stalowych w murze oraz montaż skrzydeł drzwiowych, - uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych, - ułożenie i przykręcenie płyt osb na drewnianej podłodze, - posadzki i wykładziny podłogowe, - wykonanie sufitu podwieszanego na ruszcie i płytach 60 x 60 cm, - dwukrotne malowanie ścian i sufitów pomieszczeń i korytarzy, - uzupełnienie dylatacji w posadzce lastrykowej oraz szlifowanie, - wykonanie lamperii ścian na korytarzu, - wymiana naświetli okiennych na korytarzu, - wymiana instalacji elektrycznej z montażem nowego osprzętu i opraw oświetleniowych. 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄ: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 2) Przedmiar robót - wraz z rysunkami - stanowiące załączniki do SIWZ – zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o niżej wymienionej wartości: 4 900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset 00/100 złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, konto nr: 58 1010 1339 0043 0113 9120 1000. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 12:00 dnia 30.05.2019 r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie. 4. Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w formie oryginału w kancelarii jawnej lub dołączyć oddzielnie do oferty najpóźniej do godz. 12:00 dnia 30.05.2019 r. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: a. jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska); b. bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają odpowiednie przepisy ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. PEŁNOMOCNICTWO (lub inne dokumenty, z których będzie wynikać zakres umocowania) – do reprezentacji w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu, w szczególności do: złożenia oferty, oświadczeń i innych dokumentów oraz zawarcia umowy, wystawione przez Wykonawcę lub Wykonawców składających ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy ofertę wraz z innymi dokumentami w imieniu Wykonawcy(ów) podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż upoważniona(e) do jego reprezentowania. 2. ORYGINAŁ PISEMNEGO ZOBOWIĄZANIA innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - według wzoru załączonego do SIWZ. Pisemne zobowiązanie w szczególności musi określać: – zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; – sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; – zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; – czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane/usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach