Przetargi.pl
Dostawa wasnym transportem gruzobetonu na miejsce wskazane przez Zamawiającego w miejscowości Lebiedziew

Gmina Terespol ogłasza przetarg

 • Adres: 21-540 Małaszewicze, Kobylany, plac R. Kaczorowskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 411 20 00, , fax. 83 411 20 09
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Terespol
  Kobylany, plac R. Kaczorowskiego 1
  21-540 Małaszewicze, woj. lubelskie
  tel. 83 411 20 00, , fax. 83 411 20 09
  REGON: 30237470000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugterespol.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wasnym transportem gruzobetonu na miejsce wskazane przez Zamawiającego w miejscowości Lebiedziew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest dostawa gruzobetonu o uziarnieniu 0-60 mm w ilości 2000 ton. Nie dopuszcza się stosowania domieszek typu cegła, pustaki itp. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagane normy techniczne i jakościowe. 3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę własnym transportem i rozładunek gruzobetonu. Rozliczenie dostawy nastąpi po dostarczeniu całości zamówionego gruzobetonu. Zakwestionowane dostawy gruzobetonu, jako niespełniające wymogów ze względu na zanieczyszczenia organiczne oraz nie normatywną granulację, zostaną pozostawione do dyspozycji Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca na własny koszt usunie taki materiał z placu w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt dostarczy gruzobetonu, dokona jego rozładunku w miejscu składowania oraz dokona ważenia każdej partii dostarczonego gruzobetonu i załączy dowód dostawy potwierdzony przez wagowego określający miejsce pobrania i ilość dostarczonego gruzobetonu.Zamawiający zastrzega możliwość kontrolnego ważenia, a w przypadku niezgodności koszty ważenia poniesie Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 1 dzień przed planowaną dostawą poinformuje zamawiającego pisemnie lub telefonicznie o terminie dostawy. Zamówienie należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w sposób gwarantujący należytą jakość.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach