Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych, druków oraz materiałów promocyjnych

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 41
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
  ul. Brzeska 41
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  REGON: 030238586
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiatbialski.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych, druków oraz materiałów promocyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych - wymienionych, opisanych i w ilościach określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1.1. do SWZ, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik 3.1 do SWZPrzedmiotem zamówienia jest dostawa druków - wymienionych, opisanych i w ilościach określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1.2. do SWZ, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik 3.2 do SWZ oraz na podstawie wzorów stanowiących załącznik 5.1 do SWZ (wzór dotyczy poz. 7 w formularzu cenowym dla części nr 2)Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych - wymienionych, opisanych i w ilościach określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1.3. do SWZ, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik 3.2 do SWZ oraz na podstawie wzorów stanowiących załączniki 5.2-5.6 do SWZ (wzór dotyczy poz. 1-3 i 5-6 w formularzu cenowym dla części nr 3)Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do drukarek i ploterów - wymienionych, opisanych i w ilościach określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1.4. do SWZ, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik 3.1 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach