Przetargi.pl
Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego dorosłych osób uciekających z terenu Ukrainy, z podziałem na 4 części

Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-029 Lublin, Artura Grottgera 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie
  Artura Grottgera 4
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 431019170
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego dorosłych osób uciekających z terenu Ukrainy, z podziałem na 4 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest nauczanie podstaw języka polskiego dorosłych osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. zwanych dalej Uczestnikami/Uczestniczkami projektu (UP) w formie stacjonarnych i zdalnych kursów oraz koordynacja usług edukacyjnych w podregionie bialskim obejmującym Miasto Biała Podlaska oraz powiaty bialski, parczewski, radzyńskiPrzedmiotem zamówienia jest nauczanie podstaw języka polskiego dorosłych osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. zwanych dalej Uczestnikami/Uczestniczkami projektu (UP) w formie stacjonarnych i zdalnych kursów oraz koordynacja usług edukacyjnych w podregionie chełmskim obejmującym Miasto Chełm oraz powiaty chełmski, hrubieszowski, włodawskiPrzedmiotem zamówienia jest nauczanie podstaw języka polskiego dorosłych osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. zwanych dalej Uczestnikami/Uczestniczkami projektu (UP) w formie stacjonarnych i zdalnych kursów oraz koordynacja usług edukacyjnych w podregionie zamojskim obejmującym Miasto Zamość oraz powiaty zamojski, biłgorajski, janowski, krasnostawski, tomaszowskiPrzedmiotem zamówienia jest nauczanie podstaw języka polskiego dorosłych osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. zwanych dalej Uczestnikami/Uczestniczkami projektu (UP) w formie stacjonarnych i zdalnych kursów oraz koordynacja usług edukacyjnych w podregionie puławskim obejmującym powiaty łukowski, rycki, puławski, opolski, kraśnicki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80510000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:zdolności technicznej lub zawodowejOkreślenie warunków dla części I, II, III i IV postępowania:a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty wykonawca zrealizował co najmniej 3 zadania/usługi szkoleniowe, z których każda polegała na kompleksowej organizacji szkoleń językowych zakończonych egzaminem wewnętrznym wraz z zapewnieniem materiałów i zestawów szkoleniowych, sali szkoleniowej, przerwy kawowej dla min. 12 os., o wartości co najmniej 10 000,00zł brutto każda.W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część postępowania wystarczy, że wykaże tylko raz powyższy warunek udziału w postępowaniu.b) Ponadto Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą ze znajomością języka ukraińskiego, która będzie pełniła funkcję koordynatora.W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część postępowania, musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję koordynatora dla każdej części oddzielnie.W przypadku wskazania tej samej osoby koordynatora w kilku częściach postępowania, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach