Przetargi.pl
Dostawa aparatu RTG - ramię C

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ogłasza przetarg

  • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13
  • Województwo: śląskie
  • Telefon/fax: tel. 032 2623422 , fax. 032 2623422
  • Data zamieszczenia: 2013-10-09
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
    ul. Szpitalna 13 13
    41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie
    tel. 032 2623422, fax. 032 2623422
    REGON: 00031007700000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-dg.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Dostawa aparatu RTG - ramię C
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Dostawa aparatu RTG - ramię C - poniżej 200 000 Euro - szczegółowy opis parametrów w załączniku nr 6 do siwz.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Wykonawca nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-dg.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach