Przetargi.pl
Uzupełnienie wyposażenia Pracowni Wizualizacji oraz Projektowania Urządzeń i Technologii Procesów Materiałowych Metodami Wirtualnej Rzeczywistości. Oznaczenie sprawy: OZ/D/212/DM/13

Politechnika Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2371334, 2371335, 2371171 , fax. 32 2371171, 2372194
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Śląska
  ul. Akademicka 2A 2A
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 2371334, 2371335, 2371171, fax. 32 2371171, 2372194
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uzupełnienie wyposażenia Pracowni Wizualizacji oraz Projektowania Urządzeń i Technologii Procesów Materiałowych Metodami Wirtualnej Rzeczywistości. Oznaczenie sprawy: OZ/D/212/DM/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń dla Politechniki Śląskiej w podziale na 4 zadania. Zadanie 1: Okulary migawkowo - anaglifowe 3D. Zadanie 2 - Uchwyty eliminujące drgania stacji roboczej. Zadanie 3 - System zaciemnienia Pracowni Wizualizacji Procesów Technologicznych. Zadanie 4 - Rękawica 3 D. 2. CPV: 38.65.21.00-1 Projektory, CPV: 30.23.00.00-0 Sprzęt związany z komputerami; CPV: 39.51.54.10-2 Rolety wewnętrzne, CPV: 30.23.74.20-9 Joysticki. 3. Termin realizacji: (dotyczy wszystkich zadań): a) jeżeli Zamawiający uzyska zgodę IW-OPI na przedłużenie terminu zakończenia projektu - termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy; b) jeżeli Zamawiający nie uzyska zgody IW-OPI na przedłużenie terminu zakończenia projektu - termin realizacji zamówienia: do 29.10.2013 r., jednak Wykonawca po otrzymaniu informacji dot. zawarcia umowy może odmówić zawarcia umowy. UWAGA: Ze względu na brak możliwości technicznych poz. II.2) niniejszego ogłoszenia czas trwania zamówienia jednakże wiążące są terminy określone powyżej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 386521001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach