Przetargi.pl
dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kamienica

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielsku-Białej Kamienicy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-316 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 123
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 504377752
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Bielsku-Białej Kamienicy
  ul. Karpacka 123 123
  43-316 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. +48 504377752
  REGON: 07232622800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osp.starebielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kamienica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego, fabrycznie nowego, sprawnego technicznie, gotowego do użytkowania na potrzeby ochrony przeciwpożarowej - 1 szt Szczegółowe wymagania dla samochodu określone są w załączniku nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osp.starebielsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach