Przetargi.pl
Przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Miasto Bytom reprezentowane przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2836301 , fax. 032 2836344
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bytom reprezentowane przez Prezydenta Miasta
  ul. Parkowa 2 2
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 2836301, fax. 032 2836344
  REGON: 00051568400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.bytom.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów bytomskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego Mam zawód - mam pracę w regionie Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 etapy, tj: Etap I - Usługi grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów uczestników projektu Mam zawód - mam pracę w regionie a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć grupowego doradztwa zawodowego dla około 235 uczniów w podziale na 12 grup. b) Uczniowie objęci doradztwem grupowym zostaną wskazani przez Zamawiającego na podstawie naboru ogłoszonego i przeprowadzonego w bytomskich placówkach ponadgimnazjalnych. c) Zajęcia obejmować mają problematykę z zakresu poruszania się po rynku pracy (m.in. zasady przygotowania cv i listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej), podstawy przedsiębiorczości, zasady równości szans. d) Liczba warsztatów 24 godziny na grupę. e) Maksymalna suma godzin warsztatów grupowych wynosi 288 godzin. Etap II - Usługi indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów uczestników projektu Mam zawód - mam pracę w regionie a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć indywidualnego doradztwa zawodowego dla około 187 uczniów. Grupa uczniów będących odbiorcami doradztwa indywidualnego zostanie wyłoniona z grupy uczniów będących uczestnikami zajęć doradztwa grupowego na podstawie sprawdzonych przez zamawiającego ankiet rekrutacyjnych zostanie wskazana przez Zamawiającego. b) Zajęcia mają na celu ukierunkowanie ucznia na rozwój zawodowy, pomoc w opracowaniu Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego. Na podstawie zdiagnozowanych przez konsultanta potrzeb uczniowie kierowani będą na odpowiednie do swoich predyspozycji, oczekiwań i potrzeb formy wsparcia w ramach pakietu zaplanowanego w ramach projektu (tj. kursy zawodowe, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia wyrównawcze, staże i praktyki). c) Liczba konsultacji 9 godzin na osobę. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia liczby godzin w zależności od zapotrzebowania uczestników, nie mniej niż 4 godziny na osobę pod warunkiem opracowania Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego dla każdego uczestnika Projektu. d) Maksymalna suma godzin konsultacji indywidualnych wynosi 1 683 godziny. 3. Wykaz szkół objętych projektem: 1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 Specjalna - ul. Józefczaka 40, 2) Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych - ul. Świętochłowicka 10, 3) Technikum nr 4 - ul. Katowicka 35, 4) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych - pl. Sobieskiego 1, 5) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - ul. Modrzewskiego 5, 6) Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - ul. Żeromskiego 26, 7) Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących - ul. Webera 6, 8) Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół - ul. Powstańców Śląskich 10, 4. Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje specjalistyczne do prowadzenia danego typu zajęć.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 853123208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.bytom.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach