Przetargi.pl
Dostawa : - torebek i rękawów foliowo-papierowych do sterylizacji, - testów i wskaźników do kontroli i monitorowania procesów sterylizacji, - naboi do sterylizatora gazowego STERI-VAC 5XL EO

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6101510 , fax. 56 6596128
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
  ul. Św. Józefa 53-59 53-59
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6101510, fax. 56 6596128
  REGON: 00031606800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszz.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa : - torebek i rękawów foliowo-papierowych do sterylizacji, - testów i wskaźników do kontroli i monitorowania procesów sterylizacji, - naboi do sterylizatora gazowego STERI-VAC 5XL EO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa :
  - torebek i rękawów foliowo-papierowych do sterylizacji - Zadanie Nr 1
  - testów i wskaźników do kontroli i monitorowania procesów sterylizacji - Zadanie Nr 2
  - naboi do sterylizatora gazowego STERI-VAC 5XL EO - Zadanie Nr 3
  Zadanie Nr1
  I. Rękawy foliowo- papierowe płaskie (rolki o długości 200 m)
  1.Szerokość 50 mm - rolka 100
  2.Szerokość 75 mm- rolka 100
  3.Szerokość 100 mm- rolka 100
  4.Szerokość 120 mm - rolka 200
  5.Szerokość 150 mm- rolka 200
  6.Szerokość 200 mm- rolka 60
  7.Szerokość 250 mm- rolka 60
  8.Szerokość 300 mm- rolka 40
  9.Szerokość 320 mm- rolka 40
  10.Szerokość 380 mm- rolka 40
  II.Rękawy foliowo- papierowe z fałdą (rolki o długości 100m)
  11.Rozmiar 75 x 25 mm- rolka 10
  12.Rozmiar 270 x 60 mm- rolka 20
  13.Rozmiar 320 x 60mm- rolka 20
  14.Rozmiar 420 x 90 mm- rolka 20
  III. Torebki foliowo- papierowe płaskie
  15.Rozmiar 50 x 250 mm - szt. 40 000
  16.Rozmiar 75x 250 mm- szt. 40 000
  17.Rozmiar 120 x 200 mm- szt. 40 000
  18.Rozmiar 120 x 250 mm- szt. 40 000
  19.Rozmiar 120 x 400 mm- szt. 50 000
  20.Rozmiar 150 x 200 mm- szt. 50 000
  21.Rozmiar 150 x 380 mm- szt. 50 000
  22.Rozmiar 250 x 380 mm- szt. 50 000
  Wymogi dotyczące:
  torebek i rękawów foliowo-papierowych do sterylizacji
  - muszą spełniać wymagania norm PN EN 868
  - wskaźnik sterylizacji S/EO
  - oznaczony kierunek otwierania, nr LOT, rozmiar, nazwa producenta, napisy w języku polskim
  - wskaźniki i napisy umieszczone na papierze poza obszarem wypełnienia w linii zgrzewu fabrycznego
  Zadanie Nr 2
  1.Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do pary wodnej, liniowy (paski) - szt. 48 000
  2.Integrator parowy /emulator/ - szt. 15 000
  3.Test biologiczny do pary wodnej szybkiego odczytu - szt. 800
  4.Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do tlenku etylenu, liniowy, perforowany - szt. 2880
  5.Integrator chemiczny EO - test wieloparametrowy - szt. 1200
  6.Test biologiczny do tlenku etylenu szybkiego odczytu -szt. 800
  7.Test Bowie- Dick Sensor 134/2-10 min., 121/8-30 min. - szt. 500
  8.Test Bowie- Dick pakiet 134/3,5 min. - szt. 500
  9.Test kontroli dezynfekcji 93 st. / 10 min. - szt. 1000
  10.Test kontroli mycia w myjni maszynowej - szt. 300
  11.Test kontroli mycia w myjni ultradźwiękowej - szt. 200
  12.Plomba zielona do kontenerów Wagner - szt. 10 000
  13.Etykiety dwukrotnieprzylepne 3 -rzędowe do metkownicy gke Steri - Record do systemu dokumentacji ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, 1 rolka zawierająca 750 etykiet + wałek z tuszem - rolki 144
  14.Etykiety dwukrotnieprzylepne 3 -rzędowe do metkownicy gke Steri - Record do systemu dokumentacji ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu EO 1 rolka zawierająca 750 etykiet + wałek z tuszem - rolki 60
  Uwaga:
  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rolek zawierających inną ilość etykiet z zastrzeżeniem, że oferowana ilość rolek odpowiada ilości zamawianej etykiet.
  Wymogi dotyczące:
  testów i wskaźników do kontroli i monitorowania procesów sterylizacji - Zadanie Nr 2
  - muszą spełniać wymagania norm PN EN 866 i 867
  - oznaczenie normy i klasy na pasku
  Zadanie Nr 3
  1.Naboje do sterylizatora gazowego niskotemperaturowego model STERI-VAC 5XL, zawierające 100% EO, długość 16,5 cm, ? 3,8 cm, o pojemności 100 g - szt. 800
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wszz.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach