Przetargi.pl
Dostawy wody mineralnej

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-128 Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie 4
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 5855252, 5855303 , fax. 052 5855300
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Wały Jagiellońskie 4 4
  85-128 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 5855252, 5855303, fax. 052 5855300
  REGON: 09139321800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy wody mineralnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Woda mineralna w ilości około 10 000 szt. - niegazowana, opakowanie 1,5 l z tworzywa sztucznego 2. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są postanowienia zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 159810008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach