Przetargi.pl
Budowa skateparku i toru rowerowego na terenie Osady Grud w Grudziądzu

Gmina Miasto Grudziądz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Ratuszowa 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4510233 , fax. 56 4510233
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Grudziądz
  ul. Ratuszowa 1 1
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 4510233, fax. 56 4510233
  REGON: 87111883300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa skateparku i toru rowerowego na terenie Osady Grud w Grudziądzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa skateparku i toru rowerowego na terenie Osady Grud w Grudziądzu. 2. Zakres robót obejmuje: a) budowę skateparku i toru rowerowego, b) utylizację odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych, c) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych. 3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi przez Pracownię Projektów Modus z siedzibą przy ul. Narciarskiej 2F/34 w Krakowie. Załączona dokumentacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: a) sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, b) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie robót oraz projektu organizacji robót, c) urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy, d) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, e) załatwienie formalności dotyczących zajęcia pasów drogowych, f) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, g) wykonanie zaleceń wynikających z warunków technicznych dysponentów sieci, uzgodnień rozwiązań projektowych oraz dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, h) przywrócenie do stanu pierwotnego składników majątkowych zniszczonych lub naruszonych w czasie realizacji robót, i) w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić udział osoby posiadającej ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonych do stosowania przez ustawę Prawo budowlane. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub w Dokumentacji Projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Podwykonawcy: Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku oferty zakresy zamówienia, które powierzy podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452626007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2.1) pieniądzu, 2.2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3) gwarancjach bankowych, 2.4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5) poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank PKO BP SA numer 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. 4. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego (liczy się data i godzina uznania przez rachunek bankowy Zamawiającego). 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego w pokoju 306 (ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz). 6. Zamawiający zaleca, aby kopię dokumentu wadialnego załączyć do oferty. 7. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 8. Wadium winno być wystawione na Zamawiającego: gmina - miasto Grudziądz z siedzibą Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1, 86-300 Grudziądz. 9. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 11. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. Wniesienie wadium na okres krótszy niż okres związania ofertą Zamawiający będzie traktował tak, jakby wadium nie zostało wniesione. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Ponadto, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 12.1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 12.2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 12.3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grudziadz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach