Przetargi.pl
Dostawa 10 kompletów systemu wystawienniczego

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 10 kompletów systemu wystawienniczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie, dostawa oraz montaż do wskazanych lokalizacji 10 kompletów systemu wystawienniczego, wraz z ich montażem. 2) Zamawiający przewiduje przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej systemu wystawienniczego będącego w dyspozycji Zamawiającego w dniu 30.07.2019 r. o godz. 10.00, hol Urzędu Miasta, pl. Kolegiacki 17. Uczestnictwo należy zgłosić na adres: zp@um.poznan.pl. 3) Wymagane jest zapewnienie minimum 12-miesięcznego okresu gwarancji system wystawienniczy. Szczegółowy opis i warunki realizacji zamówienia zawiera Wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach