Przetargi.pl
„Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Baranowie przy ulicy Objazdowej 24”

Gmina Baranów ogłasza przetarg

 • Adres: 63-604 Baranów, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 810 400, , fax. 627 810 405
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baranów
  Rynek 21
  63-604 Baranów, woj. wielkopolskie
  tel. 627 810 400, , fax. 627 810 405
  REGON: 25085552900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baranow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Baranowie przy ulicy Objazdowej 24”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Domu Ludowego w Baranowie zwanego „Chatą Baranowską” na działce o nr ewidencyjnym gruntów 1066, o powierzchni 449,00 m2. Teren działki nie jest objęty strefą konserwatorską. 3. Obecne zagospodarowanie działki. Działka zagospodarowana jest budynkiem stodoły wykonanej w technologii murowanej z elementów ceramicznych z drewnianą więźbą dachową. Obecnie budynek jest ruiną przeznaczoną do rozbiórki. Całkowicie zawalony jest mur ściany frontowej jak i więźba dachowa. Rozbiórkę należy wykonać w sposób zapewniający maksymalne odzyskanie cegły (oczyszczenie oraz ułożenie na paletach) nadającej się do ponownego użycia. 4. Zaprojektowano budynek niepodpiwniczony z dwoma kondygnacjami naziemnymi. Na parterze znajdować się będzie część magazynowa z zapleczem technicznym (kotłownią gazową) i komunikacją (klatka schodowa), natomiast na poddaszu sześć pokoi gościnnych z zapleczem socjalnym i komunikacją. W części parteru budynek będzie połączony (drzwiami) z istniejącą częścią Domu Ludowego. Obsługa komunikacyjna będzie się odbywać z przyległej ulicy Objazdowej. Budynek podzielono na dwie strefy pożarowe za pomocą stropu o klasie odporności ogniowej RE160: 1) strefa pożarowa nr 1 – ZLV na poddaszu; 2) strefa pożarowa nr 2 – PM na parterze; Obiekt wyposażony będzie w hydranty wewnętrzne oraz samoczynne urządzenie oddymiające klatkę schodową. Ślusarka okienno – drzwiowa aluminiowa koloru grafitowego. Dach skośny pokryty blachą na rąbek stojący przechodzący w elewację. Zamówienie obejmuje wykonanie zaprojektowanych instalacji sanitarnych i elektrycznych. 3) Zamawiający informuje, że rezygnuje z wyposażenia obiektu w meble oprócz pomieszczenia jadalni z aneksem kuchennym (pom. nr 21) i szafek pod umywalki w łazienkach. 5. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe: fundamenty- płyta żelbetowa, posadzka przemysłowa; ściany zewnętrzne z pustaka ceramicznego, wełna mineralna, cegła klinkierowa licowa, blacha na rąbek stojący; ściany wewnętrzne pustak/ cegła (12 cm, 25 cm); ścianki działowe stawiać do wys. sufitu podwieszonego, tynkowane tynkiem cememtowo-wapiennym z gładzią gipsową; stropy żelbetowe ; dach więźba dachowa drewniana, blacha na rąbek stojący; piony kominowe prefabrykowane, wyrzutnie dachowe; schody żelbetowe Zestawienie powierzchni i pomieszczeń:Kondygnacja parteru to 257,60m²: Kondygnacja parteru to 257,60m²: 1)wejście z klatką schodową 26,2m²; 2) serwerownia 3,1m², 3) kotłownia gazowa 15,3m², 4) magazyn 213,0m² Kondygnacja poddasza to 162,80m²: 1) pokoje gościnne – 6szt. przeznaczone dla maks.15 osób ; Pokój P1 19,4m², Pokój P2 13,7m², Pokój P3 13,4m² , Pokój P4 14,1m², Pokój P5 13,6m², Pokój P6 13,9m², Łazienka L1 4,0m², Łazienka L2 3,1m², Łazienka L3 3,1m², Łazienka L4 3,6m², Łazienka L6 3,1m², Łazienka L5 3,1m², 2) pomieszczenie socjalne – jadalnia z aneksem kuchennym 18,5 m²; 3) pomieszczenie porządkowe lokalizowane na półpiętrze 2,8 m²; 4) magazyny pościeli 9,4m²; 5) Razem powierzchnia użytkowa: 420,4m2, powierzchnia zabudowy: Pz = 313,0m2, kubatura K = 1724,0m3, powierzchnia utwardzona 46,0m²
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wnoszenie wadium. 1. Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 09 8413 0000 0406 1311 2000 0004 z dopiskiem – wadium dotyczące postępowania nr GP.ZP.271.8.2019 4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. Dowód wniesienia wadium można dołączyć do oferty lub dołączyć np. w osobnej kopercie (z dopiskiem „wadium”) do wierzchniej strony koperty zawierającej ofertę. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy a przypadku oferty wspólnej Wykonawcy w imieniu wszystkich wyszczególnionych Wykonawców), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji /poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją(poręczeniem), 3) kwotę gwarancji(poręczenia), 4) termin ważności gwarancji(poręczenia), 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji(poręczenia) w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub b) Wykonawca, którego ofertę wybrano:  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. (Załącznik nr 6) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach