Przetargi.pl
Montaż systemu monitoringu w 13 Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w miejscowościach: Okonek, Ujście – Byszki, Jastrowie, Krajenka, Miasteczko Krajeńskie, Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleń, Kaczory, Wyrzysk, Czarnków-Brzeźno, Czarnków-Gajewo, Piła oraz świadczenie usługi monitoringu wizyjnego wraz z wirtualnym obchodem do 31.12.2022 roku z wykorzystaniem łącza internetowego zapewnianego przez Wykonawcę.

Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. Dąbrowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 694633733; 694635335
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"
  ul. Dąbrowskiego 8
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 694633733; 694635335
  REGON: 30230680500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prgok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż systemu monitoringu w 13 Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w miejscowościach: Okonek, Ujście – Byszki, Jastrowie, Krajenka, Miasteczko Krajeńskie, Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleń, Kaczory, Wyrzysk, Czarnków-Brzeźno, Czarnków-Gajewo, Piła oraz świadczenie usługi monitoringu wizyjnego wraz z wirtualnym obchodem do 31.12.2022 roku z wykorzystaniem łącza internetowego zapewnianego przez Wykonawcę.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest montaż i uruchomienie Systemu monitoringu w 13-tu Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu Systemu dla każdego PSZOK oraz świadczenie usługi monitoringu wizyjnego wraz z wirtualnym obchodem do 31.12.2022 roku z wykorzystaniem łącza internetowego zapewnianego przez Wykonawcę. PSZOK-i zlokalizowane są w miejscowościach: • Okonek, • Ujście Byszki, • Jastrowie, • Krajenka, • Miasteczko Krajeńskie, • Drawsko, • Krzyż Wlkp., • Wieleń, • Kaczory, • Wyrzysk, • Czarnków- Brzeźno, • Czarnków- Gajewo, • Piła, Każdy PSZOK jest wyposażony w : rejestrator, kamery, okablowanie. Systemy detekcji na rejestratorach lub centrali alarmowej Sygnału Sygnalizacji Włamania i Napadu(SSWIN) w obiekcie mają generować sygnały alarmowe, które za pośrednictwem urządzeń służących do transmisji monitorowanych sygnałów są odbierane przez ACO Zleceniobiorcy. W ramach monitorowania wizyjnego Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługę obejmującą całodobową wideo weryfikację alarmów i automatyczną detekcję zagrożeń – kontrolę wtargnięcia osób nieuprawnionych na obiekt z wykorzystaniem kamer wchodzących w skład CCTV zapewnianych przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz łącza internetowego zapewnianego przez Wykonawcę. System należy włączyć do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy. W ramach montażu systemu Wykonawca zamontuje i uruchomi system technicznej ochrony mienia, obejmujący system kamer do monitoringu i detekcji (CCTV), zgodnie z zasadami działania. Zakończenie prac instalacyjnych nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego Systemu. System zostanie odebrany jeżeli będzie spełniał wszelkie wymagania opisane w niniejszej SIWZ i zostaną podpisane protokoły odbioru z każdego PSZOK, bez istotnych wad i usterek. System należy wykonać w terminie do 30 dni, od dnia zawarcia umowy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zamontowany System na okres minimum 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru Systemu przez Zamawiającego. W ramach monitorowania SSW(System Monitoringu Wizyjnego) Wykonawca będzie monitorował sygnały alarmowe z SSW z wykorzystaniem urządzeń do monitoringu (nadajników) oraz stacji monitorowania alarmów Wykonawcy, w tym przyjmowanie informacji o stanie naruszenia Systemu zainstalowanego w chronionym obiekcie i przekazanie ich osobom wskazanym przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51310000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie określa się
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 2. Wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 3. Wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 4. Wypełniony załącznik Nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dot. podmiotów trzecich i podwykonawców). 5.Wypełniony załącznik Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują). 6. Wypełniony załącznik Nr 5 – Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 7. Załącznik nr 6 – a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 8. Wypełniony załącznik Nr 7– Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 3 lat 9. Wypełniony załącznik Nr 8 – Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 10. Wypełniony załącznik Nr 9 - wzór oświadczenia dotyczący RODO. 11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną