Przetargi.pl
Dostarczanie artykułów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

Gmina Wieleń ogłasza przetarg

 • Adres: 64-730 Wieleń, ul. Kościuszki 34
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (067) 2561170 w. 47 , fax. (067) 2561021
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieleń
  ul. Kościuszki 34 34
  64-730 Wieleń, woj. wielkopolskie
  tel. (067) 2561170 w. 47, fax. (067) 2561021
  REGON: 57079115800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielen.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostarczanie artykułów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Wieleniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostarczanie artykułów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Wieleniu. 1. Zakres zadania obejmuje bieżące dostarczanie do Urzędu Miejskiego w Wieleniu materiałów papierniczych i biurowych zgodnie z zakresem określonym w SIWZ i załącznikach. Zakres zamówienia realizowany będzie częściami, sukcesywnie w ciągu roku 2013 i 2014, wg zleceń udzielanych przez Zamawiającego w ramach zawartej w wyniku niniejszego postępowania umowy. Asortyment materiałowy oraz szacunkowa ilość dostaw zostały określone w załączniku do druku Oferta. 2. Zamawiający wymienił z nazwy marki niektórych artykułów ze względu na ich jakość. Zamawiający upewnił się, że wymienione artykuły są ogólnie dostępne wobec powyższego żądaniem Zamawiającego jest przygotowanie oferty oraz dostarczanie takich właśnie artykułów. 3. Zamawiający posiada drukarki, które objęte są gwarancją producenta. Zamawiający testował różne materiały alternatywne, ale ich jakość nie zapewnia takiego wydruku, o jaki chodzi Zamawiającemu, dlatego też naszym żądaniem jest dostarczenie materiałów oryginalnych, czyli pochodzących od producentów wymienionych urządzeń. 4. Zaproponowanie alternatywnych rozwiązań skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ. 5. Zamawiający żąda dostaw do poszczególnych, wskazanych przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego, pomieszczeń rozmieszczonych na terenie Zamawiającego, dlatego też odrzuca propozycję dostarczania asortymentu poprzez pocztę kurierską. Nie dopuszcza się dostaw poprzez firmy kurierskie. Realizacja zamówień wraz z wniesieniem do magazynu wskazanego przez Zamawiającego oraz sprawdzanie towaru pod względem ilościowym i jakościowym musi odbywać się w obecności przedstawiciela dostawcy. 6. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć produkty w ilościach wyszczególnionych w zamówieniach na własny koszt. 7. Produkty powinny być dostarczane w nie otwieranych oryginalnych fabrycznych opakowaniach. 8. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonych artykułów Zamawiający zastrzega sobie zwrot zakupionych, wadliwych materiałów na koszt Dostawcy. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składanie potwierdzonych, uzgodnionych obustronnie zamówień cząstkowych, które muszą być zrealizowane w terminie do 1 dnia od przesłania (złożenia) zamówienia. Zamówienia pilne realizowane będą w dniu złożenia zamówienia, Zamawiający każdorazowo określi, które zamówienia będą uznane za pilne (minimalna wartość takiego zamówienia- 100 zł netto). 10. Reklamacje ilościowe oraz błędnie wystawione faktury- nieodpowiednia cena, braki w dostawie- będą naprawiane w ciągu 3 godzin, niezależnie od wartości takiego towaru. 11. Dostawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 12. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy. 13. Przedmiot umowy musi spełniać określone wymagania zawarte w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. 14. Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu dostawy, jego rozładunku oraz wniesienie do magazynu materiałów biurowych Urzędu Miejskiego w Wieleniu. Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy oraz na jego koszt. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wynikający z analizy własnej wynikłej po dokonaniu wizji lokalnej w miejscu realizowania dostawy. Kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowić będzie maksymalną wartość zobowiązania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wielen.pl Zakładka Pobierz SIWZ
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach