Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i obsługa serwisowa kserokopiarek i drukarek oraz dostawa sprzętu do gimnastyki korekcyjnej do szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Kościan w ramach projektu systemowego pn. Instytut Młodego Człowieka 2 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Gmina Miejska Kościan ogłasza przetarg

 • Adres: 64-000 Kościan, al. Tadeusza Kościuszki 22
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 512 14 66 , fax. 65 5122700
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kościan
  al. Tadeusza Kościuszki 22 22
  64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
  tel. 65 512 14 66, fax. 65 5122700
  REGON: 41105060000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscian.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i obsługa serwisowa kserokopiarek i drukarek oraz dostawa sprzętu do gimnastyki korekcyjnej do szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Kościan w ramach projektu systemowego pn. Instytut Młodego Człowieka 2 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i obsługa serwisowa kserokopiarek i drukarek oraz dostawa sprzętu do gimnastyki korekcyjnej do szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Kościan w ramach projektu systemowego pn. Instytut Młodego Człowieka 2 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zamówienie obejmuje: Część I- Dostawa i obsługa serwisowa kserokopiarek i drukarek Część nr II - Dostawa sprzętu do gimnastyki korekcyjnej Wymagany okres gwarancji na kserokopiarki i drukarki wynosi 36 miesięcy ( bez limitu kopii) od dnia zatwierdzenia protokołu odbioru. Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od podpisania umowy udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301212005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wokiss.pl/koscianm/index.php?pid=467
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach