Przetargi.pl
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego pieszo – jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr 271/47 w miejscowości Górowo gmina Kolno.

Gmina Kolno ogłasza przetarg

 • Adres: 11-311 Kolno, Kolno
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 163 226 , fax. 897 163 226
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kolno
  Kolno 33
  11-311 Kolno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 163 226, fax. 897 163 226
  REGON: 51074317200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego pieszo – jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr 271/47 w miejscowości Górowo gmina Kolno.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi dojazdowej w miejscowości Górowo gmina Kolno (dz. Nr 271/47) wraz z podłączeniem do drogi powiatowej dz. Nr 272. 2. W ramach roboty budowlanej zakłada się wykonanie warstwy ścieralnej grub. 5cm z betonu asfaltowego AC11S.Na znacznym odcinku wykorzystana jest istn. nawierzchnia żwirowa jako warstwa mrozochronna. Podbudowę stanowić będzie mieszanka niezwiązana C90/3. Odwodnienie drogi powierzchniowe, istniejące rowy należy pogłębić i oczyścić. 3. Parametry określające wielkość robót; - Długość proj. nawierzchni bitumicznej 375.0m, szerokości 4,5m - Wykopy (korytowanie) - 993,Om3 - Nasypy (zużycie na miejscu) - 36,Om3 - Warstwa mrozoochronna grub. 30cm z kruszywa naturalnego - 1800,0m2 - Podbudowa z kruszywa naturalnego mieszanka niezwiązana C90/3 grubości 20cm - 1850,0m2 - Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S grubości 5cm - 1725,0m2 - Pobocza z kruszywa naturalnego mieszanki niezwiązanej C50/30 grubości 10cm - 525,Om2 - Plantowanie skarp z humusowaniem - 562,5m2 Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach które są załącznikiem do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach